* 881380659* * 74 8132638 * FB ZwiazekKynologicznyPl
Statut

Statut

Statut

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Związek Kynologiczny PL zwane w dalszej części ZK.PL

&2

Związek Kynologiczny PL jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym Sądzie Rejestrowym , które działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach oraz posiada osobowość prawną.

&3

 1. Terenem działalności PL jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz możliwość działalności po za granicami kraju.
 1. Siedzibą ZK.PL  jest Chwaliszów
 2. ZK.PL ma prawo należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji kynologicznych .
 3. ZK.PL  ma prawo używania pieczęci oraz oznak organizacyjnych.
 4. ZK.PL  może dysponować własnym organem prasowym oraz posiadać rzecznika prasowego.
 5. ZK.PL może prowadzić działalność gospodarczą (zgodnie z obowiązującymi przepisami), z której całkowity dochód będzie przeznaczony na realizację jego celów.
 6. ZK.PL opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a w razie potrzeby do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników lub korzystać z firm usługowych, oraz powoływać biura
 7. ZK.PL może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Powołana terenowa jednostka organizacyjna ZK.PL posiada osobowość prawną
 8. Czas trwania ZK.PL nie jest ograniczony.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA ZK.PL
§ 4

 1. Celem ZK.PL jest oparta na podstawach naukowych jak i własnych doświadczeniach organizacja hodowli psów rasowych dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu pod względem hodowlanym i estetycznym oraz popularyzacji psów rasowych wśród polskiego społeczeństwa.
 2. Zrzeszanie hodowców i miłośników hodowli
 3. Wspieranie instytucji ochrony zwierząt bezdomnych

&5

ZK.PL  realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie rejestru psów rasowych, księgi rodowodów, rejestru przydomków i prowadzenie dokumentacji hodowlanej zgodnie z istniejącymi przepisami
 2. zapobieganie bezdomności poprzez wszczepianie mikroczipów
 3. reprezentowanie interesów polskiej kynologii przed władzami i instytucjami w kraju
 4. organizowanie i uczestniczenie w imprezach kynologicznych /wystawy, pokazy, konkursy/,
 5. rozwijanie i popieranie działalności propagandowej, wydawniczej oraz naukowo badawczej w zakresie kynologii
 6. współpracę w dziedzinie kynologii z zakładami naukowymi i naukowo-badawczymi
 7. Propagowanie właściwego stosunku ludzi do zwierząt.
 8. Propagowanie wiedzy o szkoleniu, wychowaniu i utrzymaniu psów ze szczególnym uwzględnieniem ras obronnych.
 9. organizowanie zebrań, wykładów, kursów,
 10. organizowanie szkolenia  i doskonalenia : sędziów, asystentów, stewardów oraz służb pomocniczych,
 11. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków  PL ogólnych zasad etyki w zakresie hodowli i chowu psów.
 12. Wspieranie finansowe organizacji ochrony zwierząt w tym schronisk dla zwierząt bezdomnych

Rozdział III
CZŁONKOWIE ZK.PL – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

 1. Członkami  ZK.PL mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane amatorską hodowlą psów rasowych, które są obywatelami RP, zamieszkują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub mają siedzibę na terenie naszego kraju.
 2. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają prawo przynależności do  ZK.PL w myśl ogólnie przyjętych zasad statutowych.
 3. Członkowie  ZK.PL dzielą się na:
 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych

&7

Członkiem zwyczajnym zgodnie z art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach mogą być:

1) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawione praw publicznych,
2) małoletni w wieku 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,
3) małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych,
4) cudzoziemiec

&8

 1. Warunkiem przyjęcia CZŁONKA ZWYCZAJNEGO jest:
  • złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej
  • uiszczenie składki członkowskiej
  • podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd ZK.PL  o przyjęciu kandydata na Członka Zwyczajnego
 2. Ponowne przyjęcie w szeregi ZK.PL  członka, uprzednio wykluczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie orzeczonej kary.

&9

CZŁONEK ZWYCZJNY ZK.PL  ma następujące prawa:

 • czynne i bierne prawo wyborcze do władz  ZK.PL  oraz prawo głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności  ZK.PL
 • używać znaku logo ZK.PL  przy reklamowaniu swojej hodowli oraz nosić odznakę ZK.PL zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu ZK.PL o skreśleniu z listy członków
 • uczestniczenie we wszystkich imprezach organizowanych przez  ZK.PL

&10

Statutowym prawem i obowiązkiem członka  ZK.PL  jest uczestniczenie w Walnym Zebraniu Członów.

&11

Członkowie  ZK.PL  pełnią powierzone im w drodze wyboru funkcje społeczne; mogą jednak otrzymać zwrot poniesionych kosztów, w razie wykonywania zadań generujących ponoszenie dodatkowych kosztów /np. zwrot kosztów za przejazd/.

&12

Członek ZK.PL  ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych, instrukcji oraz uchwał  ZK.PL
 2. sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez władze ZK.PL
 3. współpracować władzami i organami ZK.PL   w jego pracy przy realizowaniu statutowych i regulaminowych zadań oraz brać w nich czynny udział,
 4. stać na straży dobrego imienia  ZK.PL
 5. przeciwstawiać się nieetycznym zachowaniom członków ZK.PL
 6.  wywiązywać się ze wszystkich zobowiązań wobec ZK.PL
 7. rzetelnego prowadzenia hodowli, mając na celu postęp hodowlany (nie dotyczy osób, które nie rozmnażają psów),
 8. humanitarnego traktowania wszystkich zwierząt i przestrzegania ustawy o ochronie zwierząt,
 9. płacić regularnie składki członkowskie.

&13

CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca ZK.PL   pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia i zostanie do niej przyjęta uchwałą Zarządu. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany w ZK.PL  przez upoważnioną osobę, zgodnie z obowiązującym daną osobę prawną prawnym statutem. Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność ZK.PL  w zadeklarowany przez siebie sposób. Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym we wszystkich pracach ZK.PL  w tym Walnym Zebraniu Członków. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Członek wspierając nie prowadzący hodowli psów rasowych może zostać zwolniony z płacenia składek członkowskich na podstawie decyzji Zarządu.

&14

CZŁONKIEM HONOROWYM może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w realizacji celów ZK.PL  , której taką godność nada Walne Zgromadzenie Członków. Członek honorowy ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków. Członkowie honorowi mają prawo do uczestnictwa we wszystkich imprezach organizowanych przez ZK.PL   bez uiszczania opłat i są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

&15

Członkowstwo w ZK.PL wygasa na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do ZK.PL   zgłoszonej na piśmie Zarządowi – po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
 2. śmierci członka ZK.PL  ,
 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
 4. wykluczenia z ZK.PL   na podstawie uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki,
 5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
 6. rozwiązania lub likwidacji ZK.PL  ,
 7. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków,

Zarząd  ZK.PL  zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Sprawą zajmie się najbliższe za planowane zebranie

ROZDZIAŁ IV
NACZELNE WŁADZE ZK.PL

§ 16

Naczelnymi władzami ZK.PL  są:

 • Walne Zebranie Członków
 • Zarząd ZK.PL
 • Główna Komisja Rewizyjna

Naczelne władze  ZK.PL  są wybierane w głosowaniu tajnym. Zgromadzeni mogą podjąć uchwałę o głosowaniu jawnym na Walnym Zebraniu Członków. Kadencja naczelnych władz  ZK.PL  trwa 5/pięć/ lat.

 1. W przypadku ustąpienia w trakcie trwania kadencji liczby członków poszczególnych władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Po przekroczeniu tej liczby uzupełnienie składu władz w trakcie trwania ich kadencji wymaga przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
  • pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych
  • w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę osób do głosowania.
 • Jeżeli liczba członków przekroczy 100 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione przez Zebranie Delegatów
 • Delegaci wybierani są uchwałą Walnego Zebrania Członków Oddziału, w roku, w którym odbywa się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków
 • Nowo powołane oddziały wybierają delegatów na pierwszym Walnym Zebraniu Członków Oddziału.
 • Kadencja trwa do Walnego Zebrania Członków Oddziału, w roku, w którym ma miejsce kolejne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków.
 • Liczbę delegatów z poszczególnych oddziałów ustala Zarząd Główny proporcjonalnie do ilości członków, minimum 2 delegatów z oddziału.

4.Władze  ZK.PL  działają zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa, postanowieniami niniejszego statutu oraz na podstawie regulaminów wewnętrznych, instrukcji, uchwał

5, Członkowie wybrani do władz ZK.PL  mogą tę samą funkcję pełnić przez nieograniczoną ilość kadencji

WALNE ZEBRANIE  CZŁONKÓW

§ 17

Najwyższą władzą  ZK.PL  jest Walne Zebranie Członków.

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd. Odbywa się w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja każdego roku.
 2. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze raz na 5 lat najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku.
 3. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków zwołuje Zarząd PL  z własnej inicjatywy, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych ZK.PL
 4. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków w terminie do 90 dni od zgłoszenia wniosku lub na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane /porządek zebrania/.
 6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, Sekretarz członkowie.
 7. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków na okres trwania Zebrania spośród członków ZK.PL
 8. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia się pisemnie wszystkich członków PL  na 14 dni przed datą Walnego Zebrania Członków.

&18

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne, sprawozdawczo- -wyborcze lub nadzwyczajne.
W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział – z głosem stanowiącym
– wszyscy członkowie zwyczajni.
W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział – z głosem doradczym
– członkowie wspierający oraz honorowi.

&19

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków należy decydowanie o wszystkich sprawach  ZK.PL  a w szczególności o:

 1. wyborze i odwołaniu Władz PL ,
 2. uchwalaniu Statutu PL  oraz jego zmian,
 3. uchwalaniu regulaminów działalności PL ,
 4. uchwalaniu kierunków i priorytetów działania PL  ,
 5. udzielaniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi lub poszczególnym jego członkom,
 6. zatwierdzaniu i rozpatrywaniu sprawozdań z pracy Zarządu PL , Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Hodowlanej, z działalności tych organów zakres między Walnymi Zebraniami Członków
 7. uchwalaniu na wniosek Zarządu PL budżetu,
 8. udzielaniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi zgodnie z decyzją Głównej Komisji Rewizyjnej,
 9. na wniosek Zarządu PLo ustanawianiu wysokości wpisowego, składek członkowskich, rejestracji psów, rodowodów, poprawek w rodowodach, nostryfikacji rodowodu, transferu, dyplomu, kart krycia oraz kart miotu
 10. rozpatrywaniu apelacji członków PL  od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 11. nadawaniu lub pozbawianiu godności członka honorowego PL,
 12. podejmowaniu ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu  PL ,
 13. rozpatrywaniu wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu Członków
 14. decydowaniu o przystąpieniu PLdo organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
 15. podejmowaniu uchwał o rozwiązaniu PL  oraz przeznaczeniu jego majątku.

 

NADZWYCZJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 20

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd PL z własnej inicjatywy,
 • na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 • na żądanie 1/3 członków PL posiadających prawo wyborcze lub w przypadku uszczuplenia o ponad 1/2 składu osobowego poszczególnych organów naczelnych władz, w terminie nie późniejszym jak 90 dni od zgłoszenia wniosku lub żądania.
 • W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w/w terminie, Zebranie zwołuje Główna Komisja Rewizyjna.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla którego zostało zwołane
 • Zarząd  PL powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.

ZARZĄD  ZK.PL

§ 21

Zarząd  ZK.PL jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków. Kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje  ZK.PL na zewnątrz .

&22

Zarząd  ZK.PL  składa się z 3osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków ZK.PL  Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona

 • prezesa,
 • sekretarza
 • skarbnika

a o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zebranie Członków.

&23

Zarząd  ZK.PL zbiera się na posiedzeniach w miarę zaistniałych potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz w miesiącu. Zarząd  ZK.PL podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku, gdy głosy przeciwne są równoważne, decydujący głos ma Prezes.

&24

 • Jednostkami terenowymi PL są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób
  deklarujących przystąpienie do ZK.PL lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział,
  Zarząd Główny zatwierdza jego siedzibę.
 1. Władzami Oddziału są:1) Walne Zebranie Członków Oddziału,2) Zarząd Oddziału,3) Komisja Rewizyjna Oddziału
 2. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa 3 lata,a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków Oddziału.
 3. Uchwały Zarządu Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna
  Oddziału może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 5. Organem odwoławczym od decyzji Zarządu Oddziału jest Zarząd Główny.
 6. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Oddziału w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów.
  Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

&25

Do obowiązków Zarządu ZK.PL należy:

 1. kierowanie działalnością PL zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 2. reprezentowanie PL na zewnątrz,
 3. przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków,
 4. zwoływanie i przygotowywanie Walne Zebranie Członków w skrócie WZC
 5. realizowanie uchwał WZC,
 6. prowadzenie ewidencji członków, wystawianie i wydawanie rodowodów, rejestracji psów
 7. organizowanie wystaw , pokazów , konkursów,
 8. przygotowywanie projektów regulaminów związanych z działalnością statutową oraz zmian w istniejących regulaminach, instrukcji i innych przepisów wewnętrznych/z wyłączeniem regulaminów działalności naczelnych władz/ oraz kontrolą ich realizacji,
 9. organizowanie szkoleń dla członków PL i służb pomocniczych,
 10. ustalanie wysokości opłat świadczonych na rzecz PL przez jego członków za: organizowanie wystaw, pokazów, rodowodów, transferów psów, rejestrację przydomka hodowlanego /nazwa hodowli, wpisowego , składki członkowskiej, rejestracji  psów, dyplomów a także inne opłaty związane z prowadzeniem hodowli , /
 11. podejmowanie uchwał w ramach statutu i udzielonych uprawnień przez Walne Zebranie Członków,
 12. rozpatrywanie wniosków, skarg i od wołań,
 13. prowadzenie gospodarki majątkiem i funduszami PL,
 14. opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności ,
 15. występowanie do WZC z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego,
 16. wydawanie czasopism, ulotek, prospektów oraz innych wydawnictw związanych z kynologią
 17. udzielanie wyróżnień oraz nagród,
 18. wnioskowanie w sprawach kar dyscyplinarnych do Sądu Koleżeńskiego,
 19. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia PL  do organizacji kynologicznych w kraju i za granicą.
 20. składanie sprawozdań ze swej działalności
  na Walnym Zebraniu Członków
 21. powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – oddziałów, zatwierdzenie ich zasięgu działania oraz siedziby,
 22. koordynowanie działalności jednostek terenowych,
 23. zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz PL
 24. zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
 25. rozpatrywanie wniosków Zarządów Oddziałów,
 26. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów,
 27. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków, z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządów oddziałów o przyznanie nagród za działalność na rzecz PL
 28. rozstrzyganie spraw związanych z naruszeniem statutu, regulaminów i uchwał władz PL.
 29. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

&26

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 27

Główna Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności ZK.PL

&28

Główna Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności ZK.PL

&29

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków
 2. Stan ilościowy Głównej Komisji Rewizyjnej ustala WZC.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona
 • przewodniczącego,
 • członka komisji
 1. Do skuteczności uchwał Głównej Komisji Rewizyjnej wymagana jest zwykła większość głosów, niezbędny jest w głosowaniu udział przewodniczącego lub jego zastępcy.
 2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, Na podstawie uchwały pełnego składu Główna Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym
 3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pełnić żadnej innej funkcji.

&30

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności ZK.PL  oraz pracy Zarządu co do prawidłowości oraz zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków przeprowadzona co najmniej raz w roku,
 2. Przyjmowanie  sprawozdania finansowego całej organizacji,
 3. kontrola całokształtu ZK.PL  z uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 4. występowanie w oparciu o ustalenia pokontrolne z wnioskami do Zarządu i żądanie stosownych wyjaśnień,
 5. zatwierdzenie bilansu ZK.PL wraz z rachunkiem zysków i strat .
 6. składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na WZC oraz występowanie o udzieleniu lub nie udzieleniu absolutorium dla Zarządu ZK.PL
 7. wnioskowanie do WZC o odwołanie członków funkcyjnych władz ZK.PL
 8. przedstawienie WZC apelacji członków władz funkcyjnych od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 9. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków.
 10. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz ZK.PL wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 • . zawieszenie w czynnościach Oddziałowych Komisji Rewizyjnych lub poszczególnych ich członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez nich z powierzonych im statutowych zadań; w razie zawieszenia Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, jej obowiązki przejmuje Główna Komisja Rewizyjna do czasu wybrania nowej na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

&31

Zalecenia Głównej Komisji Rewizyjnej określone w formie uchwały, winny być rozpatrzone i niezwłocznie wykonane nie później niż ciągu 21 dni od daty skierowania ich do właściwego organu ZK.PL a odpowiedź o ich wykonaniu powinna być udzielona na piśmie. O wszelkich opóźnieniach oraz ich przyczynach Główna Komisja Rewizyjna powinna być powiadomiona na piśmie.

&32

Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin pracy uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 33

 • Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy związane z naruszeniem przez członków postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu oraz zasad etyki w działalności kynologicznej.
 • Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić w PL żadnej innej funkcji.
 • Sąd Koleżeński jest wybierany przez Walne Zebranie Członków.
 • Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie:
 • przewodniczącego,
 • zastępcę przewodniczącego,

 &34

W wyniku rozstrzygnięcia sprawy Sąd Koleżeński swoim orzeczeniem może:

 1. udzielić upomnienia lub nagany,
 2. zawiesić w prawach członka na okres od 6-ciu miesięcy do 2 lat,
 3. wykluczyć z ZK.PL.

&35

 • Sąd Koleżeński I instancji orzeka w składzie 3 jego członków zwykłą większością głosów, z których jeden, wyznaczony przez przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, jest przewodniczącym zespołu.
 • Na prośbę sądzonego członka ZK.PL  inny członek ZK.PL  może pełnić rolę jego obrońcy.
 • Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I instancji przysługuje członkowi zwyczajnemu prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego II instancji, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.
 • Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I i II instancji zapadają większością głosów swoich pełnych składów.
 • Sąd Koleżeński II instancji tworzy zespół Sądu Koleżeńskiego, w którym nie może uczestniczyć członek składu I instancji, a kieruje nim przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, /decyduje o tym uchwała Sądu Koleżeńskiego podjęta zwykłą większością głosów/.
 •  Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego II instancji podejmowane są zwykłą większością głosów.

&36

Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego II instancji są ostateczne.

&37

 • Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy członków pełniących funkcje z wyboru we władzach ZK.PL  w pełnym składzie osobowym.
 • od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy członkom funkcyjnym ZK.PL prawo apelacji do Walnego Zebrania Członków, w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania orzeczenia, złożonej za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej. Decyzja Walnego Zebrania Członków w sprawie apelacyjnej jest ostateczna.
 • W sprawach toczących się przeciwko członkom funkcyjnym stosuje się odpowiednio postanowienia § 37 niniejszego Statutu.
 • Sąd Koleżeński w stosunku do członków funkcyjnych ZK.PL  może wystąpić o odwołanie ich z funkcji, o co występuje do WZC. Do czasu podjęcia decyzji przez WZC członek funkcyjny jest zawieszony w swoich prawach.

&38

Szczegółowy zakres działalności Sądu Koleżeńskiego oraz wszelkie sprawy proceduralne określa regulamin pracy Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

JEDNOSTKI TERENOWE

Jednostki terenowe Klubu – oddziały i ich władze

§ 39

 1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje oddziały, wg zasad określonych w §3ust 8statutu i § 24ust1 statutu
 2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 1 rok,2) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału

&40

. 1. Władzami Oddziału są władze określone w § 24 ust. 2.
2. Postanowienia § 24ust 7stosuje się odpowiednio.

Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 41

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje się raz w roku, w terminie do 15 marca.
 4. Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. . Obradami Walnego Zebrania Oddziału kieruje Prezydium w składzie :przewodniczący, sekretarz.
 6. Prezydium Walnego Zebrania Oddziału wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków na okres
  trwania Zebrania spośród członków PL
 7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału powiadamia członków co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania.
 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków.

&42

 1. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:1) uchwalanie programów działania oddziału,2) wybór i odwoływanie władz oddziału,3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału4) rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków Zarządu Oddziału oraz wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu Członków Oddziału,5) rozpatrywanie wniosków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,6) podejmowanie na wniosek. Oddziałowej Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Oddziału;

&43.

 1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:l) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni oddziału,2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału oraz członkowie władz naczelnych PL
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem.
 3. Postanowienia § 41 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

&44.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:1) z własnej inicjatywy,2) na żądanie Zarządu Głównego,3) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału..
 2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.
 3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie,
  uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 5. Postanowienia § 17 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

Zarząd Oddziału

&45

 1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością PL na terenie swego działania.
 2. Zarząd Oddziału składa się z 3 członków.
 3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz na miesiąc.
 4. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

&46

 1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,2) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,3) zarządzanie majątkiem PL w ramach posiadanych pełnomocnictw,4) organizowanie działalności gospodarczej oddziału oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,5) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach
  posiadanych upoważnień,
  6) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających,
  7) kierowanie wniosków do Zarządu Głównego o przyznanie nagród członkom za działalność na rzecz ZK.PL
  9) kierowanie wniosków do Zarządu Głównego o ukaranie członka z powodu naruszenia przez niego zasad określonych w § 12 ust.1,2,3,4,5,6,7,8,9 statutu,
  10) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
  11) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,
  12) składanie sprawozdań ze swej działalności na
  Walnym Zebraniu Członków Oddziału,
  13) prowadzenie rejestru członków oddziału.
 2. Zarząd Oddziału na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezydium.
  W skład Prezydium wchodzą:
  przewodniczący, , sekretarz, skarbnik.
 3. Prezydium kieruje działalnością Oddziału w okresie między posiedzeniami Zarządu Oddziału. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd Oddziału.
 4. Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków PL

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 47.

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.

  § 48.

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 2 do 3 członków.

 § 49.

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:1) kontrola działalności Oddziału
 2. współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,
 3. przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału,
 4. zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
 5. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności,
 6. zwołanie Walnego Zebrania Członków Oddziału w razie nie zwołania go przez Zarząd Oddziału w terminie ustalonym statutem,
 7. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Oddziału
  z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Oddziału
 8. składanie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Oddziału
 • Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej 1 raz do roku.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach PL
 • Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział VI

Nagrody i kary.

§ 50

 1. Za działalność na rzecz PL Walne Zebranie Członków może przyznać:1) Honorowe odznaki ZK.PL2) Dyplomy3) Drobne upominki
 2. Zarząd Główny może nałożyć na członka następujące kary:1) nagana lub upomnienie,2) zakaz używania logo PL  przez okres do 2 lat,3) grzywnę,4) wykluczenie z ZK.PL5) kary wymienione w ust. 1, 2, 3 mogą być nałożone łącznie.

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZK.PL

§ 51

 1. Majątek i fundusze ZK.PL  powstają z:
 • wpisowego,
 • składek członkowskich,
 • dotacji,
 • darowizny,
 • zapisów,
 • spadków,
 • wpływów z loterii,
 • zbiórek ulicznych,
 • dochodów z organizacji wystaw,
 • pokazów psów rasowych,
 • sympozjów,
 • oznak  do celów reklamowych,
 • działalności statutowej
 • wszelkich wpływów uzyskiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. ZK.PL   może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody przeznaczone będą wyłącznie na działalność statutową. Dochód z działalności gospodarczej nie podlega podziałowi między członków ZK.PL
 2. Fundusze służą do prowadzenia działalności statutowej ZK.PL

&52

Gospodarka finansowa prowadzona jest przez Zarząd ZK.PL  .

 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych ZK.PL    wymagane są podpisy dwóch osób ze składu Zarządu, w tym każdorazowo Prezesa lub wyznaczonego przez niego pełnomocnika.
 2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch osób ze składu Zarządu, w tym Prezesa.
 3. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Oddziału ZK.PL wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu oddziału: przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących oraz skarbnika lub innego
  upoważnionego członka Zarządu
 4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
  Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd Główny.
  Wysokość składek ustala Walne Zebranie Członków.
 5.  Ustalony przez Walne Zebranie Członków procent kwoty pochodzącej ze składek członkowskich i innych dochodów Zarząd Oddziału odprowadza w terminie do 30 czerwca na konto Zarządu Głównego.
 6.  Zarząd Główny może wspierać finansowo oddziały.
 7. ZK.PL  prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

&53

Władze ZK.PL  , których kadencja zakończyła się, są zobowiązani protokolarnie w ciągu 30 dni przekazać nowo-wybranym władzom /po ich ukonstytuowaniu się/ majątek i prowadzone sprawy ZK.PL   .

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 54

Członek ZK.PL    może pełnić w Stowarzyszeniu tylko jedną funkcję.

&55

 1. Działalność ZK.PL   musi być jawna.
 2. W siedzibie Zarządu ZK.PL   powinny być udostępnione do wglądu zainteresowanym członkom ZK.PL   przepisy, regulaminy, instrukcje, uchwały, na podstawie których oparta jest działalność statutowa ZK.PL   .

&56

Zmianę zapisów Statutu wnioskować mogą:

 • Zarząd ZK.PL   ,
 • Komisja Rewizyjna,
 • 1/3 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania,
 • wniosek ze zmianami w Statucie, Zarząd ZK.PL    przedstawia Walnemu Zebraniu Członków,
 • projekt zmian Statutu uchwala WZC zwykłą większością głosów.

&57

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązanie ZK.PL    i przeznaczeniu jego majątku podejmuje na zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych, Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Majątek rozwiązanego ZK.PL    zostanie przekazany na cele zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków

&58

W sprawach które nie zostały uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.

&59

Statut niniejszy został uchwalony przez Walne Zebranie Członków  ZK.PL   oraz sygnowany przez Walne Zebranie Członków  ZK. w dniu  30.05.2018  na mocy uchwały Nr. 6 /2018.