* 881380659* * 74 8132638 * FB ZwiazekKynologicznyPl
Statut

Statut

Statut

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

&1

Stowarzyszenie nosi nazwę Związek Kynologiczny PL zwane w dalszej części, Związkiem

&2

Związek Kynologiczny PL jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym Sądzie Rejestrowym , które działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach oraz posiada osobowość prawną.

&3

 1. Terenem działalności Związku jest obszar głownie Rzeczpospolitej Polskiej ,
 2. Dla realizacji celów statutowych Związek może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Siedzibą Związku jest Chwaliszów.
 1. Związek ma prawo należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji kynologicznych
 1. Związek ma prawo używania pieczęci oraz oznak organizacyjnych.
 2. Związek może dysponować własnym organem prasowym oraz posiadać rzecznika prasowego a także serwis internetowy.
 3. Związek może prowadzić działalność gospodarczą (zgodnie z obowiązującymi przepisami), z której całkowity dochód będzie przeznaczony na realizację jego celów.
 4. Związek może prowadzić odpłatna działalność (zgodnie z obowiązującymi przepisami), z której całkowity dochód będzie przeznaczony na realizację jego celów
 5. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a w razie potrzeby do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników w tym Członków Zarządu Głównego. Korzystać z firm usługowych, oraz powoływać biura.
 6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją na zasadach określonych w ustawie o stowarzyszeniach. Na zasadach określonych w uchwale Walnego Zebrania Członków.
 7. Związek ma prawo powoływać oddziały, które mogą przybierać różną formę osobowości prawnej.
 8. Związek może powoływać oddziały po za granicami Rzeczpospolitej Polskiej dla Polonii Polskiej w obrębie Unii Europejskiej.
 9. Związek może prowadzić szerokopasmowe działania na rzecz ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności.
 10. Czas trwania Związku nie jest ograniczony.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA ZWIAZKU
§ 4

 1. Celem Związku  jest oparta na podstawach naukowych jak i własnych doświadczeniach organizacja hodowli psów rasowych dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu pod względem hodowlanym i estetycznym oraz popularyzacji psów rasowych wśród polskiego społeczeństwa.
 2. Promocja i organizacja wolontariatu.
 3. Zrzeszanie hodowców i miłośników hodowli
 4. Propagowanie wiedzy o wychowaniu, utrzymaniu i szkoleniu psów,
 5. Organizacja i propagowanie szkolenia psów rasowych;
 6. Krzewienie właściwego stosunku ludzi do zwierząt stanie na straży ich dobrostanu.
 7. Promocja i ochrona zdrowia człowieka i jego psa,
 8. Prowadzenie szerokopasmowych działań na rzecz ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności
 9. Przeciwstawianie się nieprzemyślanemu rozmnażaniu psów
 10. Współdziałanie z organizacjami kynologicznymi lub o podobnym zakresie działania
 11. propagowanie naukowej wiedzy z dziedziny kynologii
 12. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa dla ludzi oraz ich psów,
 13. działalność charytatywna na rzecz osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz ich psów.
 14. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowej relacji człowiek-pies.

&5

Związek  realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie rejestru psów rasowych, księgi rodowodów, rejestru przydomków i prowadzenie dokumentacji hodowlanej zgodnie z istniejącymi przepisami
 2. Zapobieganie bezdomności poprzez wszczepianie mikroczipów
 3. Reprezentowanie interesów polskiej kynologii przed władzami i instytucjami w kraju i zagranicą
 4. Organizowanie i uczestniczenie w imprezach kynologicznych /wystawy, pokazy, konkursy/,
 5. Rozwijanie i popieranie działalności propagandowej, wydawniczej oraz naukowo badawczej w zakresie kynologii
 6. Współpracę w dziedzinie kynologii z organizacjami, zakładami naukowymi i naukowo-badawczymi
 7. Propagowanie właściwego stosunku ludzi do zwierząt.
 8. organizację Centrum Wolontariatu dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 9. Propagowanie wiedzy o szkoleniu, wychowaniu i utrzymaniu psów ze szczególnym uwzględnieniem ras obronnych.
 10. Organizowanie zebrań, wykładów, kursów,
 11. Organizowanie szkolenia  i doskonalenia : sędziów, asystentów, stewardów oraz służb pomocniczych,
 12. Czuwanie nad przestrzeganiem przez członków  Związku ogólnych zasad etyki w zakresie hodowli i chowu psów.
 13. Organizowanie wszelkich akcji mających na celu zapobiegać bezdomności zwierząt
 14.  Wydawanie własnych czasopism, broszur, informatorów;
 15.  Prowadzenie własnego serwisu internetowego;
 16. organizację zbiórek pieniężnych i rzeczowych tj. m.in. rzeczy, sprzętu, akcesoriów dla psów oraz ich wypożyczenia,
 17. organizację konkursów i quizów o tematyce kynologicznej, ekologicznej, turystycznej, krajoznawczej i przyrodniczej,
 18. organizację zawodów sportowych o wszelakim charakterze dla ludzi z psami ozasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
 19. Utrzymywanie kontaktu z odpowiednimi instytucjami,
 20. Szkoleń edukacyjnych w szkołach.
 21. Wykonywanie innych czynności wynikających z realizacji zadań statutowych.

Rozdział III
CZŁONKOWIE ZWIAZKU – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

&6

 1. Członkami  Związku mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane amatorską hodowlą psów rasowych, które są obywatelami RP, zamieszkują lub mają siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.
 2. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają prawo przynależności do  Związku w myśl ogólnie przyjętych zasad statutowych.
 3. Członkowie  Związku  dzielą się na:
 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych

&7

Członkiem zwyczajnym

zgodnie z art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach mogą być:

 1. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,
 2. małoletni w wieku 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,
 3. cudzoziemiec

&8

 1. Członkostwo zwyczajne nabywa się poprzez :
  • złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej
  • uiszczenie składki członkowskiej
  •  przyjęcie kandydata na Członka Zwyczajnego poprzez wpisanie go na listę członków.
 2. Ponowne przyjęcie w szeregi Związku  członka, uprzednio wykluczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie orzeczonej kary.

&9

 1. Członek Zwyczajny Związku ma następujące prawa :
 • czynne i bierne prawo wyborcze do władz  Związku oraz prawo głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności  Związku
 • używać znaku logo Związku przy reklamowaniu swojej hodowli oraz nosić odznakę Związku  zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Związku o skreśleniu z listy członków
 • uczestniczenie we wszystkich imprezach organizowanych przez  Związek
 • wspierać cele i działania Związku

&10

Statutowym prawem i obowiązkiem członka  Związku  jest uczestniczenie w Walnym Zebraniu Członów.

&11

Członkowie  Związku pełnią powierzone im w drodze wyboru funkcje społeczne; mogą jednak otrzymać zwrot poniesionych kosztów, w razie wykonywania zadań generujących ponoszenie dodatkowych kosztów /np. zwrot kosztów za przejazd/.

&12

Członek Związku ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych, instrukcji oraz uchwał  Związku
 2. sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez władze Związku
 3. współpracować władzami i organami Związku w jego pracy przy realizowaniu statutowych i regulaminowych zadań oraz brać w nich czynny udział,
 4. stać na straży dobrego imienia  Związku
 5. przeciwstawiać się nieetycznym zachowaniem członków Związku
 6.  wywiązywać się ze wszystkich zobowiązań wobec Związku
 7. rzetelnego prowadzenia hodowli, mając na celu postęp hodowlany (nie dotyczy osób, które nie rozmnażają psów),
 8. humanitarnego traktowania wszystkich zwierząt i przestrzegania ustawy o ochronie zwierząt,
 9. płacić regularnie składki członkowskie.

&13

CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca Związku   pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia i zostanie do niej przyjęta uchwałą Zarządu. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany w Związku przez upoważnioną osobę, zgodnie z obowiązującym daną osobę prawną prawnym statutem. Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność Związku w zadeklarowany przez siebie sposób. Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym we wszystkich pracach Związku  w tym Walnym Zebraniu Członków. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Członek wspierając nie prowadzący hodowli psów rasowych może zostać zwolniony z płacenia składek członkowskich na podstawie decyzji Zarządu.

&14

CZŁONKIEM HONOROWYM może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w realizacji celów Związku  ,której taką godność nada Walne Zgromadzenie Członków. Członek honorowy ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków. Członkowie honorowi mają prawo do uczestnictwa we wszystkich imprezach organizowanych przez Związku bez uiszczania opłat i są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

&15

Członkostwo w Związku wygasa na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Związku zgłoszonej na piśmie Zarządowi – po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
 2. Śmierci członka Związku,
 3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający jeden miesiąc od wyznaczonego terminu,
 4. Wykluczenia ze Związku na podstawie uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki,
 5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
 6. Rozwiązania lub likwidacji Związku,
 7. Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków,

Zarząd  Związku zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Sprawą zajmie się najbliższe za planowane zebranie

&16

Wystąpienie z pocztu członków

 1. Każdy członek ma prawo do wystąpienia z pocztu członków .
 2. W celu uniknięcia naliczenia obowiązku składkowego na następny okres składkowy . Należy formalnie złożyć wniosek o wyrejestrowanie z pocztu członków do końca roku kalendarzowego na adres siedziby. Dołączając do niego:
 • oryginał legitymacji
 • oryginał zaświadczenia o nadaniu przydomka,
 • poświadczenie opłaty składki członkowskiej na rok w którym składany jest wniosek.

ROZDZIAŁ IV

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE I LEGITYMACJE CZŁONKOWSKIEJ

&17

 1. Zgodnie z „ &12 p 9 statutu stowarzyszenia członek zwyczajny ma obowiązek regularnie opłacać składki członkowskie.
 2. Uchwałę o wysokości składki członkowskiej ustala Zarząd, na ostatnim zebraniu w ostatnim tygodniu kończącego się roku kalendarzowego.
 3. O wysokości składki na rok bieżący ogłasza publicznie na stronie internetowej Związku
 4. Członek przystępując do stowarzyszenia, zawiera umowę (w postaci statutu) i zobowiązuje się do zapłaty składek za rok kalendarzowy w którym jest pełnoprawnym członkiem
 5. Obowiązek regulacji składek członkowskich wynika ze statutu w przypadku nie wywiązania się z obowiązku , można dochodzić tego obowiązku na drodze sądowej.
 6. Przystąpienie do stowarzyszenia jest dobrowolne i każdy z członków ma prawo do wystąpienia w dowolnym okresie stosownym dokumentem.
 7. Składki członkowskie naliczane są za każdy rok kalendarzowy członkostwa od 01.stycznia do 31.grudnia bieżącego roku i nie są rozbijane na miesiące.

&18

Opłacanie składek członkowskich

 1. Terminy płacenia składek :
 • członkowie zwyczajni do 31 marca roku kalendarzowego na rok bieżący
 • nowi członkowie w raz z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków nie później niż 7  dni od podjęcia w poczet członków zwyczajnych.
 1. Składki należ wpłacać:
 • na konto bankowe Związku ( numer na stronie Związku)
 • na zebraniach Związku lub dowolnym czasie bezpośrednio Skarbnikowi Związku
 1. Ze względu na trudną sytuację materialną członek Związku może wystąpić w formie pisemnej do Zarządu Związku o przesunięcie terminu  składki członkowskiej lub jej obniżenie w terminach płacenia składek.
 2. Zwolnić z opłat członkowskich lub obniżenie jej wysokości może również nastąpić bez wniosku zainteresowanego , a jedynie z inicjatywy Zarządu
 3. Od opłaty składek członkowskich lub obniżenia jej wysokość Zarząd może zwolnić członka Związku na czas określony lub na stałe.
 4. Fakt dokonanych opłat składek członkowskich odnotowywany jest na listach opłat składek członkowskich, oraz pokwitowaniem wpłaty wydanym przez Związku.
 5. Fakt zwolnienia ze składek członkowskich lub obniżenia ich wysokości powinien być odnotowany w aktach osobowych danego członka.
 6. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek członkowskich tj. do 30 kwietnia w danym okresie składkowym może skutkować skreśleniem z listy członków Związku i wystąpienie o ściągniecie należności wobec Związku.
 7. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Związku podejmuje Zarząd , jest ona poprzedzona pismem –upomnieniem skierowanym do członka zalegającego ze składkami.

&19

Wydawanie legitymacji członkowskich

 1. Ważna legitymacja członka zwyczajnego jest własnością Związku w treści zawiera :
 • nazwę Związku
 • Nazwę przydomka hodowlanego
 • imię/imiona i nazwisko członka
 • adres zamieszkania
 • datę wystawienia
 • numer legitymacji
 • poświadczenie aktualizacji na bieżący rok
 1. Użytkownik legitymacji zobowiązany jest do :
 • posługiwania się legitymacją w sposób nie naruszający dobrego imienia Związku
 • przechowywania legitymacji z zachowaniem należytej staranności, nie udostępniania legitymacji osobom trzecim
 • Legitymacja członkowska jest ważna wraz z jej aktualizacją na bieżący rok .
 1. Legitymacje będą wydawane tym członkom którzy dokonali opłat składek członkowskich w terminie lub są z opłat zwolnieni.
 2. Nowo przyjętym członkom Związku legitymacje wydaje się nieodpłatnie w ciągu miesiąca od dnia przyjęcia w poczet członków Związku.
 3. W razie kradzieży , zagubienia , zniszczenia lub utraty legitymacji członek jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zarząd z podaniem przyczyny i okoliczności utraty.
 4. Po akceptacji przez Zarząd wyjaśnienia powodów utraty lub zniszczenia legitymacji członkowi w ciągu miesiąca od zawiadomienia wydaje się duplikat legitymacji.
 5. Opłata za wydanie duplikatu legitymacji wynosi 20,00zł.

&20

 1. Ważna legitymacja członkowska jest dokumentem upoważniającym do wszelkich praw i przywilejów członkowskich zgodnych ze statutem i regulaminem przez okres trwania członkostwa
 2. Członkowie z opłaconymi składkami mają prawo korzystać z dofinansowania do szkoleń organizowanych przez Zwiazek

3 W przypadku wystąpienia z pocztu członków legitymacje członkowską należy każdorazowo zdać jako załącznik do wniosku o wykreślenie z pocztu członków  .

4 Zdane legitymacje członkowskie są niszczone komisyjnie przez Zarząd w dniu podjęcia uchwały  o wykreśleniu członka oraz sporządzany jest protokół zdawczo odbiorczy.

ROZDZIAŁ V NACZELNE WŁADZE ZWIĄZKU

&21

Naczelnymi władzami Związku są:

 • Walne Zebranie Członków
 • Zarząd Związku
 • Główna Komisja Rewizyjna

Naczelne władze  Związku  są wybierane w głosowaniu tajnym. Zgromadzeni mogą podjąć uchwałę o głosowaniu jawnym na Walnym Zebraniu Członków. Kadencja naczelnych władz  Związku trwa 5/pięć/ lat.

 1. W przypadku ustąpienia w trakcie trwania kadencji liczby członków poszczególnych władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Po przekroczeniu tej liczby uzupełnienie składu władz w trakcie trwania ich kadencji wymaga przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
 • pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych
 • w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę osób do głosowania.
 1. Władze  Związku  działają zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa, postanowieniami niniejszego statutu oraz na podstawie regulaminów wewnętrznych, instrukcji, uchwał.
 2. Członkowie wybrani do władz Związku mogą tę samą funkcję pełnić przez nieograniczoną ilość kadencji

WALNE ZEBRANIE  CZŁONKÓW

&22

Najwyższą władzą  Związku  jest Walne Zebranie Członków.

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd. Odbywa się w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja każdego roku.
 2. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze raz na 5 lat najpóźniej do dnia 30 czerwca danego roku.
 3. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków zwołuje Zarząd Związku  z własnej inicjatywy, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Związku
 4. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków w terminie do 90 dni od zgłoszenia wniosku lub na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane /porządek zebrania/.
 6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, Sekretarz członkowie.
 7. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków na okres trwania Zebrania spośród członków Związku
 8. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia się pisemnie wszystkich członków Związku na 14 dni przed datą Walnego Zebrania Członków.

&23

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne, sprawozdawczo- -wyborcze lub nadzwyczajne.
W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział – z głosem stanowiącym
– wszyscy członkowie zwyczajni.
W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział – z głosem doradczym
– członkowie wspierający oraz honorowi.

&24

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków należy decydowanie o wszystkich sprawach  Związku  a w szczególności o:

 1. wyborze i odwołaniu Władz Związku ,
 2. uchwalaniu Statutu Związku  oraz jego zmian,
 3. uchwalaniu regulaminów działalności  Związku
 4. uchwalaniu kierunków i priorytetów działania z  ,
 5. udzielaniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi lub poszczególnym jego członkom,
 6. zatwierdzaniu i rozpatrywaniu sprawozdań z pracy Zarządu Związku , Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Hodowlanej, z działalności tych organów zakres między Walnymi Zebraniami Członków
 7. uchwalaniu na wniosek Zarządu Związku budżetu,
 8. udzielaniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi zgodnie z decyzją Głównej Komisji Rewizyjnej,
 9. na wniosek Zarządu Związku o ustanawianiu wysokości wpisowego, składek członkowskich, rejestracji psów, rodowodów, poprawek w rodowodach, nostryfikacji rodowodu, transferu, dyplomu, kart krycia oraz kart miotu
 10. rozpatrywaniu apelacji członków Związku  od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 11. nadawaniu lub pozbawianiu godności członka honorowego Związku,
 12. podejmowaniu ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu  Związku ,
 13. rozpatrywaniu wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu Członków
 14. decydowaniu o przystąpieniu Związku do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
 15. podejmowaniu uchwał o rozwiązaniu Związku  oraz przeznaczeniu jego majątku.

 

NADZWYCZJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

&25

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Związku z własnej inicjatywy,
 • na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 • na żądanie 1/3 członków Związku posiadających prawo wyborcze lub w przypadku uszczuplenia o ponad 1/2 składu osobowego poszczególnych organów naczelnych władz, w terminie nie późniejszym jak 90 dni od zgłoszenia wniosku lub żądania.
 • W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w/w terminie, Zebranie zwołuje Główna Komisja Rewizyjna.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla którego zostało zwołane
 • Zarząd  Związku powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.

ZARZĄD  ZWIĄZKU

&26

Zarząd  Związku jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków. Kieruje całokształtem działalności Związku zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje  Związku na zewnątrz .

&27

Zarząd  Związku składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków Związku Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona

 • prezesa,
 • sekretarza
 • skarbnika

a o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zebranie Członków.

&28

Zarząd  Związku zbiera się na posiedzeniach w miarę zaistniałych potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz w miesiącu. Zarząd  Związku podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku, gdy głosy przeciwne są równoważne, decydujący głos ma Prezes.

&29  

 1. Jednostkami terenowymi Związku są oddziały.
 2. Odział może przybierać różne osobowości prawne.
 3. Do powołania oddziału uprawniony jest Zarząd Główny na  wniosek co najmniej 7 osób deklarujących przystąpienie do Związku lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd Główny zatwierdza jego obszar działania
 4. Zarząd Główny zatwierdza jego siedzibę.
 5. Władzami Oddziału są:
 • Walne Zebranie Członków Oddziału,
 • Zarząd Oddziału,
 • Komisja Rewizyjna Oddziału
 1. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa 3 lata,a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków Oddziału.
 2. Uchwały Zarządu Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna
 4. Oddziału może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 5. Organem odwoławczym od decyzji Zarządu Oddziału jest Zarząd Główny.
 6. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Oddziału w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów.
 7. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

&30

Do obowiązków Zarządu Związku należy:

 1. kierowanie działalnością Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 2. reprezentowanie Związku na zewnątrz,
 3. przyjmowanie, zawieszanie  i wykluczanie członków,
 4. zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków w skrócie WZC
 5. realizowanie uchwał WZC,
 6. prowadzenie ewidencji członków, ksiąg hodowlanych ,wystawianie i wydawanie rodowodów, rejestracji psów
 7. organizowanie wystaw , pokazów , konkursów,
 8. przygotowywanie projektów regulaminów związanych z działalnością statutową, regulujących postępowanie dyscyplinarne oraz zmian w istniejących regulaminach, instrukcji i innych przepisów wewnętrznych/z wyłączeniem regulaminów działalności naczelnych władz/ oraz kontrolą ich realizacji,
 9. organizowanie szkoleń dla członków Związku i służb pomocniczych,
 10. ustalanie wysokości opłat świadczonych na rzecz Związku, przez jego członków za: organizowanie wystaw, pokazów, rodowodów, transferów psów, rejestrację przydomka hodowlanego /nazwa hodowli, wpisowego , składki członkowskiej, rejestracji  psów, dyplomów a także inne opłaty związane z prowadzeniem hodowli .
 11. Podejmowanie uchwał o zwolnieniu poszczególnych członków ze składek i opłat
 12. podejmowanie uchwał w ramach statutu i udzielonych uprawnień przez Walne Zebranie Członków,
 13. rozpatrywanie wniosków, skarg i od wołań,
 14. prowadzenie gospodarki majątkiem i funduszami Związku,
 15. opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności ,
 16. występowanie do WZC z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego,
 17. wydawanie czasopism, ulotek, prospektów oraz innych wydawnictw związanych z kynologią
 18. udzielanie wyróżnień oraz nagród,
 19. wnioskowanie w sprawach kar dyscyplinarnych do Sądu Koleżeńskiego,
 20. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Związku do organizacji kynologicznych w kraju i za granicą.
 21. składanie sprawozdań ze swej działalności
  na Walnym Zebraniu Członków
 22. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów oraz sprawowanie kontroli nad ich działalnością,
 23. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków, z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego  oddziałów o przyznanie nagród za działalność na rzecz Związku
 24. rozstrzyganie spraw związanych z naruszeniem statutu, regulaminów i uchwał władz Związku .
 25. Wszelkie działania na rzecz ochrony zwierząt i przeciwdziałaniu bezdomności.
 26. Podejmowanie decyzji o delegowaniu przedstawicieli Związku  do podmiotów
 27. Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,
 28. powoływanie i odwoływanie Rzeczników Związku
 29.  powoływanie i rozwiązywanie Klubów Ras,
 30.  mianowanie sędziów, sędziów stażystów oraz sędziów kynologicznych,
 31. uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników.

&31

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

&32

Główna Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Związku

&33

Główna Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Związku

&34

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków
 2. Stan ilościowy Głównej Komisji Rewizyjnej ustala WZC.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona
 • przewodniczącego,
 • członka komisji
 1. Do skuteczności uchwał Głównej Komisji Rewizyjnej wymagana jest zwykła większość głosów, niezbędny jest w głosowaniu udział przewodniczącego lub jego zastępcy.
 2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, Na podstawie uchwały pełnego składu Główna Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym
 3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pełnić żadnej innej funkcji.

&35

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Związku  oraz pracy Zarządu co do prawidłowości oraz zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków przeprowadzona co najmniej raz w roku,
 2. Przyjmowanie  sprawozdania finansowego całej organizacji,
 3. kontrola całokształtu Związku z uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 4. występowanie w oparciu o ustalenia pokontrolne z wnioskami do Zarządu i żądanie stosownych wyjaśnień,
 5. zatwierdzenie bilansu Związku wraz z rachunkiem zysków i strat .
 6. składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na WZC oraz występowanie o udzieleniu lub nie udzieleniu absolutorium dla Zarządu Związku
 7. wnioskowanie do WZC o odwołanie członków funkcyjnych władz Związku
 8. przedstawienie WZC apelacji członków władz funkcyjnych od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 9. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków.
 10. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Związku wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

&36

Zalecenia Głównej Komisji Rewizyjnej określone w formie uchwały, winny być rozpatrzone i niezwłocznie wykonane nie później niż ciągu 21 dni od daty skierowania ich do właściwego organu Związku a odpowiedź o ich wykonaniu powinna być udzielona na piśmie. O wszelkich opóźnieniach oraz ich przyczynach Główna Komisja Rewizyjna powinna być powiadomiona na piśmie.

&37

Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin pracy uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

SĄD KOLEŻEŃSKI

&38

 • Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy związane z naruszeniem przez członków postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu oraz zasad etyki w działalności kynologicznej.
 • Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić w Związku żadnej innej funkcji.
 • Sąd Koleżeński jest wybierany przez Walne Zebranie Członków.
 • Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie:
 • przewodniczącego,
 • zastępcę przewodniczącego,

 &39

W wyniku rozstrzygnięcia sprawy Sąd Koleżeński swoim orzeczeniem może:

 1. udzielić upomnienia lub nagany z adnotacja
 2. zawiesić w prawach członka na okres od 6-ciu miesięcy do 2 lat,
 3. Ukarać grzywna zgodnie z regulaminem.
 4. wykluczyć ze Związku.

&40

 • Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 jego członków zwykłą większością głosów, z których jeden, wyznaczony przez przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, jest przewodniczącym zespołu.
 • Na prośbę sądzonego członka Związku inny członek Związku może pełnić rolę jego obrońcy.
 • Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.

.

&41

Orzeczenia Walnego Zebrania Członków  są ostateczne.

&42

 • Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy członków pełniących funkcje z wyboru we władzach Związku w pełnym składzie osobowym.
 • od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy członkom funkcyjnym Związku prawo apelacji do Walnego Zebrania Członków, w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania orzeczenia, złożonej za pośrednictwem Zarządu Głównego. Decyzja Walnego Zebrania Członków w sprawie apelacyjnej jest ostateczna.
 • W sprawach toczących się przeciwko członkom funkcyjnym stosuje się odpowiednio postanowienia § 37 niniejszego Statutu.
 • Sąd Koleżeński w stosunku do członków funkcyjnych Związku  może wystąpić o odwołanie ich z funkcji, o co występuje do WZC. Do czasu podjęcia decyzji przez WZC członek funkcyjny jest zawieszony w swoich prawach.

&43

Szczegółowy zakres działalności Sądu Koleżeńskiego oraz wszelkie sprawy proceduralne określa regulamin pracy Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

JEDNOSTKI TERENOWE

Jednostki terenowe Klubu – oddziały i ich władze

&44

 1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje oddziały, wg zasad określonych w §3ust 11statutu i § 29 ust1 statutu
 2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
 • zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 1 rok,
 • złożenia przez Przewodniczącego  wniosku o rozwiązanie Oddziału

&45

. Władzami Oddziału są władze określone w § 29 ust. 5.

Zarząd Oddziału

&45

 1. Zarząd Oddziału ma skład jednoosobowy
 2.  Postanowienia § 29 ust 11 stosuje się odpowiednio.
 3. &46

Walne Zebranie Członków Oddziału

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje się raz w roku, w terminie do 15 marca.
 4. Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Obradami Walnego Zebrania Oddziału kieruje Prezydium w składzie :przewodniczący, sekretarz.
 6. Prezydium Walnego Zebrania Oddziału wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków na okres trwania Zebrania spośród członków Związku
 7. miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału powiadamia członków co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania.
 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków.

&47

Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. uchwalanie programów działania oddziału,
 2. wybór i odwoływanie władz oddziału,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków Zarządu Oddziału oraz wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu Członków Oddziału,
 5. rozpatrywanie wniosków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
 • podejmowanie na wniosek. Oddziałowej Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Oddziału;

&48

 1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni oddziału,
  • z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału oraz członkowie władz naczelnych Związku
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem.
 3. Postanowienia § 46 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

&49

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
  • z własnej inicjatywy,
  • na żądanie Zarządu Głównego,
  • na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału..
 2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.
 3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie,
 4. uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Postanowienia § 17 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

&50

Zarząd Oddziału

 1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Związkiem na terenie swego działania.
 2. Zarząd Oddziału składa się z 3 członków.
 3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz na miesiąc.
 4. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

&51

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
 2. uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 3. zarządzanie majątkiem Związku w ramach posiadanych pełnomocnictw,
 4. organizowanie działalności gospodarczej oddziału oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,
 5. zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień,
 6. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających,
 7. kierowanie wniosków do Zarządu Głównego o przyznanie nagród członkom za działalność na rzecz Związku
 8. kierowanie wniosków do Zarządu Głównego o ukaranie członka z powodu naruszenia przez niego zasad określonych w § 12 ust.1,2,3,4,5,6,7,8,9 statutu,
 9. uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
 10. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,
 11. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału,
 12. prowadzenie rejestru członków oddziału.
 13. Zarząd Oddziału na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezydium.
 14. W skład Prezydium wchodzą:
 • Przewodniczący
 • Sekretarz
  1. Prezydium kieruje działalnością Oddziału w okresie między posiedzeniami Zarządu Oddziału. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd Oddziału.

Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Związku

&52

Komisja Rewizyjna Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.

&53

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 2 do 3 członków.

&54

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1. kontrola działalności Oddziału
 2. współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,
 3. przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału,
 4. zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
 5. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności,
 6. zwołanie Walnego Zebrania Członków Oddziału w razie nie zwołania go przez Zarząd Oddziału w terminie ustalonym statutem,
 7. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Oddziału z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Oddziału
 8. składanie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Oddziału
 9. Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej 1 raz do roku.
 10. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Zwiazku
 11. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział VI

Nagrody i kary.

&55

 1. Za działalność na rzecz Związku Walne Zebranie Członków może przyznać:
 • Honorowe odznaki Związku
 • Dyplomy
 • Drobne upominki
 1. Zarząd Główny może nałożyć na członka następujące kary:
 • nagana lub upomnienie,
 • zakaz używania logo Związku  przez okres do 2 lat,
 • grzywnę,
 • wykluczenie z Związku
 • kary wymienione w ust. 1, 2, 3 mogą być nałożone łącznie.

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU

§ 56

 1. Majątek i fundusze Związku  powstają z:
 • wpisowego,
 • składek członkowskich,
 • dotacji,
 • darowizny,
 • zapisów,
 • spadków,
 • wpływów z loterii,
 • zbiórek ulicznych,
 • dochodów z organizacji wystaw,
 • pokazów psów rasowych,
 • sympozjów,
 • oznak  do celów reklamowych,
 • działalności statutowej
 • wszelkich wpływów uzyskiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Związek   może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody przeznaczone będą wyłącznie na działalność statutową. Dochód z działalności gospodarczej nie podlega podziałowi między członków Związku
 2. Fundusze służą do prowadzenia działalności statutowej Związku

&57

Gospodarka finansowa prowadzona jest przez Zarząd Związku  .

 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane są podpisy dwóch osób ze składu Zarządu, w tym każdorazowo Prezesa lub wyznaczonego przez niego pełnomocnika.
 2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch osób ze składu Zarządu, w tym Prezesa.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca 31 marca każdego roku.
  Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd Główny.
  Wysokość składek ustala Walne Zebranie Członków.
 4. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

&58

Władze Związku, których kadencja zakończyła się, są zobowiązani protokolarnie w ciągu 30 dni przekazać nowo-wybranym władzom /po ich ukonstytuowaniu się/ majątek i prowadzone sprawy Związku.

ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

&59

Członek Związku może pełnić w Stowarzyszeniu tylko jedną funkcję.

&60

 1. Działalność Związku musi być jawna.
 2. W siedzibie Zarządu powinny być udostępnione do wglądu zainteresowanym członkom Związku przepisy, regulaminy, instrukcje, uchwały, na podstawie których oparta jest działalność statutowa Związku.

&61

Zmianę zapisów Statutu wnioskować mogą:

 • Zarząd Związku,
 • Komisja Rewizyjna,
 • 1/3 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania,
 • wniosek ze zmianami w Statucie, Zarząd Związku    przedstawia Walnemu Zebraniu Członków,
 • projekt zmian Statutu uchwala WZC zwykłą większością głosów.

&62

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązanie Związku i przeznaczeniu jego majątku podejmuje na zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych, Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Majątek rozwiązanego Związku zostanie przekazany na cele zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków

&63

W sprawach które nie zostały uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.

&64

Statut niniejszy został uchwalony przez Walne Zebranie Członków  Związku   oraz sygnowany przez Walne Zebranie Członków  ZK. w dniu  17.03.2024  na mocy uchwały Nr. 3 /2018.