* 881380659* * 74 8132638 * FB ZwiazekKynologicznyPl
Regulamin

Regulamin

REGULAMIN HODOWLI PSÓW RASOWYCH

I PRZEPISY OGÓLNE

1&

Regulamin Hodowli Psów Rasowych wprowadza się na podstawie §24 pkt. 8 Statutu Związek Kynologiczny PL , zwanego dalej Związkiem.

&2

 Hodowla psów rasowych prowadzona przez członków Związku  jest hodowlą amatorską.

&3

Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych. A także eliminacja obciążeń genetycznych .

&4

 Hodowlę psów rasowych w Polsce ukierunkowuje Zarząd  Związku poprzez powoływane przez siebie: Komisję Hodowlaną i Kluby Ras.

&5

 Hodowcą jest członek Związku , posiadający legitymację członkowską ,prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany. Członkowie Związku mogą posiadać psy na zasadzie współwłasności.

&6

 Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Psów Rasowych należy do Zarządu – za pośrednictwem Komisji Hodowlanej.

&7

ZMIANY DANYCH.

Zmiana właściciela psa/suki lub zmiana jego adresu powinna być zgłoszona do Zarządu Głównego celem weryfikacji danych oraz odnotowania w rodowodzie/wyciągu z KW, na podstawie pisemnego zrzeczenia poprzedniego właściciela.

II PRZYDOMKI HODOWLANE

&8

 1. Członek stowarzyszenia, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd przydomka hodowlanego.
 2. Przydomek zgłasza się na formularzu ( zał. nr 2).
 3. Członek Związku występując o rejestrację przydomka ma obowiązek zarejestrować go za pośrednictwem biura Zarządu ZK.PL
 4. Zarząd ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę.
 5. Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę.
 6. Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie rodowodów dla szczeniąt.
 7. Nazwę psa pisze się wielkimi literami, zaś przydomek hodowlany małymi np. AXA z Zielonego Wzgórza, ATOS Paryżanin. Przydomek hodowlany może być pisany przed lub po nazwie psa, co ustala się przy rejestrowaniu przydomka.
 8. Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę samą literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion szczeniętom z kolejnych miotów.

&9

 1. Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd jest chroniony. Po zatwierdzeniu przydomek może być zmieniony w wyjątkowych sytuacjach, na pisemną prośbę.
 2. Przydomek hodowlany może zostać przekazany nowemu właścicielowi na zasadzie dziedziczenia lub przez zawarcie stosownej umowy. O fakcie tym należy powiadomić Zarząd Związku w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.
 3. W szczególnych przypadkach, na wniosek hodowcy, hodowle mogą mieć różne przydomki.

III KWALIFIKACJE HODOWLANE

&10

 1. Pies/suka uzyskują kwalifikację hodowlaną po dokonaniu wpisu w rodowodzie odpowiednio: REPRODUKTOR/SUKA HODOWLANA, opatrzonego datą dokonania wpisu, imienną pieczęcią osoby uprawnionej do dokonania wpisu i jej podpisem.
 2. Pies/suka nabywa uprawnienia hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu. Przy czym suka traci je z dniem ukończenia 8 lat.
 3. Do kwalifikacji hodowlanych zalicza się oceny z wystaw psów rasowych .
 4. Ocenę przeglądu hodowlanego.
 5. Do hodowli dopuszcza się wyłącznie psa/sukę, które posiadają w rodowodzie adnotację o nabyciu uprawnień hodowlanych.

&11

Rozróżniamy następujące rodzaje (klasy) hodowlane:

a)Suka Hodowlana/Pies Reproduktor

b)Licencjonowana/y  Suka Hodowlana /Pies Reproduktor

&12

IV SUKA HODOWLANA

Suka hodowlaną jest suka, która spełnia wszystkie poniższe punkty :

 1. Została zarejestrowana w Stowarzyszeniu oraz wpisana do Księgi Rodowodowej (KR) lub Księgi Wstępnej (KW).
 2. uzyskała uprawnienia hodowlane w innej organizacji i spełnia poniższe kryteria zawarte w &12 p1,3,4,5,6.
 3. ukończyła 12 miesięcy w przypadku ras miniaturowych i wielkogłowych , 15 miesięcy w przypadku ras małych i średnich i dużych, 18 miesięcy w przypadku olbrzymich. (załącznik nr 7 i 8)
 4. uzyskała po ukończeniu wieku kwalifikującego do hodowli ocenę co najmniej bardzo dobrą na wystawie w klasie pośredniej, otwartej lub pracującej lub uzyskała na przeglądzie hodowlanym ocenę co najmniej bardzo dobrą.
 5. została przebadana w kierunku dysplazji stawów biodrowych – wynik A lub B (dotyczy wszystkich psów ras powyżej 45 cm w kłębie załącznik nr 9)
 6. ma ustanowiony profil DNA dotyczy suk urodzonych po 01.01.2017 roku

Licencjonowaną suką hodowlaną jest suka, która:

 1. Od piątego pokolenia wszyscy przodkowie posiadali udokumentowane pochodzenie rodowodowe b)została przebadana w kierunku dysplazji stawów biodrowych– wynik A lub B oraz łokciowych wynik 0/0 i1/1(dotyczy to wyłącznie ras powyżej 45 cm w kłębie
 2. posiada certyfikat identyfikacyjny DNA
 3. posiada badania w kierunku chorób predysponowanych dla danej rasy z wynikiem ujemnym
 4. zaliczyła testy psychiczne (dotyczy ras załącznik numer 10)

&13

 1. Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu o zawieszenie uprawnień hodowlanych suki na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się hodowcy do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat.
 3. Komisja Hodowlana, na wniosek hodowcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowli suki, która ukończyła 8 lat, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji posiadała wybitne potomstwo.

 

IV PIES REPRODUKTOR

&14

Reproduktorem jest pies  który spełnia wszystkie poniższe punkty

 1. Został zarejestrowany w Stowarzyszeniu oraz wpisana do Księgi Rodowodowej (KR) lub Księgi Wstępnej (KW).
 2. uzyskał uprawnienia hodowlane w innej organizacji i spełnia poniższe kryteria zawarte w &14 p,1,3,4,5,6.
 3. ukończył 12 miesięcy w przypadku ras miniaturowych małych, 15 miesięcy w przypadku ras dużych i olbrzymich.
 4. uzyskał po ukończeniu po ukończeniu wieku kwalifikującego do hodowli ocenę doskonałą na wystawie w klasie pośredniej, otwartej lub pracującej lub uzyskał na przeglądzie hodowlanym ocenę co najmniej doskonałą.
 5. został przebadany w kierunku dysplazji stawów biodrowych – wynik A lub B (dotyczy to wyłącznie ras powyżej 45 cm w kłębie).
 6. ma ustanowiony profil DNA dotyczy suk urodzonych po 01.01.2017 roku

Licencjonowanym Reproduktorem  jest pies, który:

 1. Od piątego pokolenia wszyscy przodkowie posiadali udokumentowane pochodzenie rodowodowe b)został przebadany w kierunku dysplazji stawów biodrowych– wynik A lub B oraz łokciowych wynik 0/0 i1/1(dotyczy to wyłącznie ras powyżej 45 cm w kłębie
 2. posiada certyfikat identyfikacyjny DNA
 3. posiada badania w kierunku chorób predysponowanych dla danej rasy z wynikiem ujemnym
 4. zaliczył testy psychiczne (dotyczy ras załącznik numer 10)
 5. Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego, ani limitu kryć.

Uznanie uprawnień reproduktora z innej organizacji kynologicznej jest możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli uprawnienia te są równoważne z wymaganiami określonymi w § 14.

&15

 1. Decyzją Zarządu na wniosek hodowcy może być dopuszczona/y do hodowli pies/suka ze stopniem dysplazji C której drzewo genealogicznie nie wykazuje obciążeń  i istnieje prawdopodobieństwo iż dysplazja nie ma podłoża genetycznego a nabyte.
 2. Do poszczególnych ras mogą być wymagane odrębne przepisy odnośnie badań w kierunku obciążeń genetycznych.

V PRAWA I OBOWIĄZKI HODOWCY

&16

Hodowca ma prawo do:

 1. Uzyskania porad i wszelkich informacji,
 2. Dostępu do listy reproduktorów zarejestrowanych w Związku
 3. Wyboru reproduktora,
 4. Krycia psem posiadającym rodowód innej organizacji kynologicznej
 5. Odchowania wszystkich urodzonych szczeniąt,
 6. Zastrzeżenia że sprzedawane szczenię jest niehodowlane; zapis ten musi znaleźć się w rodowodzie.
 7. Otrzymania rodowodów dla szczeniąt przed ukończeniem przez nie 8 tygodni, o ile dopełnił wszystkich formalności zgodnie z §20 regulaminu

Warunkiem jest posiadanie opłaconej składki członkowskiej na bieżący okres

Hodowca ma obowiązek:

 1. Wszczepić mikroczipy wszystkim zwierzętom hodowlanym w tym szczeniętom na swój koszt
 2. Rejestrować wszystkie szczenięta z jego hodowli
 3. Sprzedawać szczenięta wyłącznie rodowodami i umowami kupna /sprzedaży
 4. Otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację, właściwie żywić, chronić przed przypadkowym kryciem, poddawać szczepieniom ochronnym,
 5. Zapewnić swoim psom dożywotnią opiekę
 6. Prawidłowo odchowywać szczenięta, dbać o ich zdrowie i prawidłową socjalizację wykonać szczepienia ochronne według wieku.
 7. Przekazywać szczenięta nowym nabywcom nie wcześniej niż w 8 tygodniu życia minimum 2x odrobaczone zaszczepione odpowiednio do wieku z potwierdzeniem w książeczce zdrowia.
 8. Upewnić się czy pies, którym zamierza kryć sukę, jest reproduktorem,
 9. Ograniczyć krycia suki do 1 miotu w jednym roku kalendarzowym nie częściej jak 2 razy w przeciągu 18 miesięcy dając jej możliwość regeneracji po poprzednich ciążach
 10. Przed kryciem suki ustalić z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia należności za krycie i sporządzić stosowną umowę
 11. Najpóźniej 28 dni po urodzeniu szczeniąt zgłosić miot do Biura Zarządu z wykorzystaniem Załącznika Nr 6 „Karta miotu”. Używając reproduktora spoza Związku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię rodowodu reproduktora oraz ewentualnie inne dodatkowe dokumenty potwierdzające nabycie uprawnień reproduktora,
 12. Opłacać składkę członkowską oraz inne należności wynikające z obowiązującej w Stowarzyszeniu tabeli.
 13. Na żądanie Zarządu Oddziału poddać się kontroli warunków utrzymania psów; kontrola przeprowadzana jest na koszt Oddziału Związku
 14. Na żądanie Zarządu Oddziału, w trakcie przeglądu miotu przedstawić do kontroli szczenięta wraz z matką.
 15. Na żądanie Zarządu Oddziału poddać swoje psy badaniom genetycznym; sposób rozliczenia kosztów badań ustala dla każdego przypadku indywidualnie Zarząd Oddziału.
 16. W przypadku zbycia psa dorosłego oraz szczenięcia, wypełnić formularz przerejestrowania psa na nowego właściciela (wzór załącznik 16) i dostarczyć bezzwłocznie do Zarządu Głównego.
 17. W przypadku przebywania na terenie hodowli, nie sterylizowanych lub kastrowanych psów i suk nie zarejestrowanych , z każdego miotu poddawać badaniom DNA jedno szczenię wskazane przez wykonującego przegląd, ponosząc koszty tego badania, Zarząd Główny na wniosek hodowcy może zwolnić z tego obowiązku. Ograniczyć stado podstawowe do 12 sztuk hodowlanych
 18. badać psy w kierunku chorób predysponowanych dla danej rasy celem wyeliminowania z hodowli osobników obciążonych wadami.
 19. Hodowla większa niż 12 sztuk stada podstawowego wymaga spełnienia szczególnych kryteriów może zostać zarejestrowana za zgodą tylko i wyłącznie zarządu.
 • Przejdzie pozytywnie kontrolę warunków psów w hodowli.
 • Nie rzadziej niż co pół roku poddać się kontroli warunków utrzymania.
 • W hodowlach masowych z każdego miotu poddawać badaniom DNA jedno szczenię wskazane przez wykonującego przegląd, ponosząc koszty tego badania, Zarząd Główny na wniosek hodowcy może zwolnić z tego obowiązku
 • W hodowlach masowych psów i dokumentacji hodowlanej; kontrola przeprowadzana jest na koszt hodowcy, Zarząd Główny na wniosek hodowcy może zwolnić z tego obowiązku jeśli hodowla nie wykazuje błędów.

&17

VI ZABRANIA SIĘ HODOWCY:

 1. Przynależności równocześnie z tą samą suką hodowlaną do dwóch różnych organizacji kynologicznych.
 2. Przekazywania szczeniąt nabywcom bez równoczesnego wydania rodowodów (m.in. rodowód nie może być użyty jako zabezpieczeniem spłaty należności za szczenię)
 3. Używania do hodowli suk, które nie są sukami hodowlanymi i psów, które nie są reproduktorami.
 4. Rozmnażania suk, które ukończyły 9 lat, a także suk w złej kondycji fizycznej,
 5. Rozmnażania suk i psów obciążonych chorobami i wadami genetycznymi, znacznie odbiegających od wzorca rasy, a także nadmiernie agresywnych.
 6. Przyczyniania w jakikolwiek sposób się do rozmnażania jak również obrotu psami bez rodowodów, z wyłączeniem działań organizacji ochrony zwierząt.
 7. Uzyskania drugiego miotu w tym samym roku kalendarzowym nie dając tym samym suce szansy na zregenerowanie organizmu po przebytym porodzie i odchowie szczeniąt.

&18

Zaleca się, aby hodowca:

 1. Nie krył suki częściej niż raz na 10 miesięcy oraz ograniczył ilość miotów uzyskanych od jednej suki do max. 7 w ciągu jej życia,
 2. Udzielał nabywcom szczeniąt porad dotyczących prawidłowej pielęgnacji, żywienia i utrzymania psa,
 3. Przesyłał regularnie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia nazwiska i adresy nowych właścicieli sprzedanych szczeniąt celu wpisania ich w księgę rodowodową.
 4. Brał udział w wystawach psów rasowych oraz poddawał swoje psy/suki przeglądom hodowlanym, testom psychicznym, badaniom w kierunku chorób dziedzicznych, a także poddał swoją hodowlę ocenie

&19

V PRZEGLĄD HODOWLANY

 1. Przed wykonaniem przeglądu należy sprawdzić numer identyfikacyjny a w przypadku braku dokonać identyfikacji zgodnie punktem & 31regulaminu.
 2. Przegląd hodowlany mogą przeprowadzić osoby do tego powołane.
 3. Do przeglądu mogą być dopuszczone jedynie psy i suki, które ukończyły wiek kwalifikujący je do uprawnień hodowlanych. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wykonanie przeglądu psom / sukom młodszym, ale wówczas należy powtórzyć przegląd lub uzyskać odpowiednią ocenę na wystawie po osiągnięciu wymaganego wieku.
 4. Po pozytywnym przeglądzie psu/suce zostaje pobrany materiał DNA
 5. Na przeglądzie psu przyznawana jest ocena.
 6. Aby pies był zakwalifikowany do hodowli, musi uzyskać co najmniej ocenę bardzo dobrą w przypadku suki , ocenę doskonałą w przypadku samca.
 7. Wynik przeglądu jest wpisywany w kartę oceny psa.
 8. Przeglądy hodowli i warunków utrzymania reproduktora mogą przeprowadzić sędziowie stażyści ,lub osoby wyznaczone przez związek. Przeglądy te ,są organizowane na wniosek hodowcy przez Zarząd Oddziału.

VI REJESTRACJA I PRZEGLĄDY MIOTÓW

&20

Aby zarejestrować miot hodowca musi:

 1. Zarejestrować sukę hodowlaną, którą planuje kryć
 2. Podpisać z właścicielem reproduktora potwierdzenie krycia (zał. 5)
 3. W ciągu 3 tygodni od urodzenia szczeniąt wysłać do Zarządu Głównego formularz zamówienia metryk/rodowodów dla szczeniąt (zał 6) wraz z kopią potwierdzenia krycia i potwierdzeniem wpłaty na konto Zarządu Głównego Związku odpowiedniej kwoty za rodowody; w przypadku krycia reproduktorem nie zarejestrowanym w Związku należy dołączyć jego czytelną kopię rodowodu
 4. Imiona wszystkich szczeniąt z danego miotu muszą zaczynać się na tą samą literę.
 5. Hodowca ma prawo do wyboru rodzaju przeglądu miotu pomiędzy weterynaryjnym a kynologicznym.
 6. W przypadku wyboru przeglądu miotu kynologicznego po ukończeniu  5 tygodni szczeniąt hodowca zobowiązany jest skontaktować się swoim Oddziałem Związku i umówić się na przegląd miotu; podczas wykonywania przeglądu miotu szczenięta zostają oznakowane czipem;
 7. Przeglądy miotów mogą wykonywać tylko osoby upoważnione przez Związek lub upoważnieni przez Związek lekarze weterynarii; wynik przeglądu wpisuje się na formularzu przeglądu miotu.
 8. Szczenięta muszą zostać poddane przeglądowi w wieku co najmniej 5 tygodni, a maksymalnie 3 miesięcy;

VII EKWIWALENT ZA KRYCIE

&22

Przed dokonaniem krycia, właściciel suki i właściciel reproduktora powinni ustalić warunki rozliczenia należności za krycie, sporządzić stosowną umowę  sprawy sporne reguluje Kodeks Cywilny, Związek może pełnić rolę mediatora.

VIII. DOKUMENTACJA HODOWLANA

&23

Księga Rodowodowa (KR)

 1. Do KR są rejestrowane wszystkie psy/suki, u których są znane co najmniej trzy pokolenia przodków tj. rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. W wyjątkowych przypadkach do KR może być wpisany pies/suka o potwierdzonym pochodzeniu, w którego rodowodzie brakuje danych z powodu nie udostępnienia ich przez inne organizacje np.(FCI)
 2. Podstawą rejestracji jest dokument pochodzenia wydany przez uznaną organizację kynologiczną; w innych przypadkach obowiązują odrębne przepisy.

&24

Księga Wstępna (KW)

 1. Księgę Wstępną prowadzi się w wypadku gdy pies/ suka nie mają potwierdzonego pochodzenia i jest przedstawicielem rasy Polski Owczarek Podhalański, Polski Owczarek Nizinny, Ogar Polski, Gończy Polski , Chart Polski, Polski Spaniel Myśliwski.
 2. W szczególnych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o wprowadzenie na Księgę Wstępną osobnika innej rasy niż wymienione w p 1 który nie posiada dokumentacji jeśli wykazuje wybitne cechy rasy o małej populacji.
 3. Do Księgi Wstępnej wpisuje się dorosłego psa lub sukę, na podstawie dokumentacji innej organizacji w której brakuje danych o dalszym pokoleniu .
 4. Do Księgi Wstępnej wpisuje się dorosłego psa lub sukę, których wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego. Na przeglądzie kwalifikacyjnym wypełnia się „Wniosek o wpisanie psa/suki do Księgi Wstępnej” (wzór – zał. nr 17). Właściciel psa/suki wpisanego do Księgi Wstępnej otrzymuje Rodowód Wstępny.
 5. Przeglądu kwalifikacyjnego dokonuje osoba uprawniona przez Zarząd do przeprowadzania przeglądów hodowlanych
 6. Po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji psa/suki do Księgi zostaje ona zaczipowana a numer wpisany do ewidencji.
 7. Psa/sukę, których cztery pokolenia przodków (rodzice, dziadowie pradziadowie i pra pra dziedowie ) figurują w KW, i nie ujawniły się cechy niepożądane wpisuje się do Księgi Rodowodowej.
 8. W przypadku ujawnienia się niepożądanych cech które można wyeliminować przy właściwej pracy hodowlanej trwa nadal praca nad rasą aż do osiągnięcia możliwości uzyskania rodowodu według regul. 7
 9. Jeśli ujawnią się cechy wskazujące jednoznacznie do domieszki innej rasy linia chowu zostaje zatrzymana.
 10. Potomstwu psów z KW wydaje się Rodowód Wstępny

&25

Rodowód

 1. Rodowód wydany przez Związek Kynologiczny PL jest jest to drzewo genologiczne psa przedstawiające jego znane pochodzenie do czwartego pokolenia wstecz.
 2. Rodowód zawiera również informacje o jakości hodowlanej przodków, a w szczególności profil DNA, numer identyfikacyjny, numer księgi rodowodowej, tytuły, wyniki prześwietleń, badań, testów psychicznych i przeglądów hodowlanych, oraz inne cechy ważne dla danej rasy.
 3. Wszystkie szczenięta o znanym 4-pokoleniowym pochodzeniu, wywodzące się z hodowli zarejestrowanych w ZK.PL otrzymują rodowody i są rejestrowane w KR, pod warunkiem, że ich rodzice zostali zakwalifikowani do hodowli.
 4. Pies/suka może mieć wpisaną w rodowód adnotację o wykluczeniu z hodowli; adnotacja taka może być wpisana na życzenie hodowcy ,podczas przeglądu miotu lub przeglądu hodowlanego.
 5. Adnotacja o wykluczeniu z hodowli może ulec zmianie stosownie do formy jej wprowadzenia
 • na życzenie hodowcy
 • ustąpienia wady
 1. W przypadku zmiany zastrzeżenia następuje wymiana dokumentu po zwrocie oryginału.
 2. Rodowód może zawierać informację o przeprowadzonych testach genetycznych potwierdzających pochodzenie.
 3. Szczenięta po rodzicach z licencją hodowlaną uzyskują rodowody z dopiskiem „elita”.
 4. Związek uznaje rodowody i metryki wydawane przez inne organizacje kynologiczne, polskie i zagraniczne, prowadzące księgi rodowodowe, gwarantujące czystość rasy i spełniające ogólnie przyjęte standardy.
 • Dokonujące identyfikacji zwierząt
 • Prowadzące księgi hodowlane
 • Poddające psy ocenie przed nadaniem uprawnień hodowlanych.
 • Wydające dokumentacje na podstawie przeglądu miotu.
 1. Karta krycia i karta miotu są podstawą do wystawienia rodowodów, które wydaje Zarząd.
 2. Rodowód na podstawie wniosku ma prawo otrzymać pies/suka:
 • posiadający rodowód lub metrykę innego związku kynologicznego posiadający udokumentowane pochodzenie i oświadczenie właściciela o zgodności z zawartymi danymi

na podstawie  wniosku o:

 • rejestracje psa zał. Nr 3)
 • wydanie rodowodu na podstawie metryki

&26

RODOWÓD EKSPORTOWY

 1. Rodowód eksportowy wydawany jest tylko i wyłącznie psom zarejestrowanym w Księdze Rodowodowej.
 2. Rodowód jest w języku polsko-angielskim.
 3. Przy wymianie rodowodu na rodowód eksportowy należy go bezwzględnie zdać.

&27

RODOWÓD WSTĘPNY(RW)

 1. Rodowód wydany przez Związek Kynologiczny PL jest wypisem z Księgi Wstępnej
 2. Rodowód Wstępny jest poświadczeniem pochodzenia psa.
 3. Rodowód Wstępny zawiera również informacje o jakości hodowlanej przodków, wyniki prześwietleń, badań, testów psychicznych i przeglądów hodowlanych, oraz inne cechy ważne dla danej rasy.
 4. Wszystkie szczenięta o nieznanym do trzeciego pokolenia pochodzeniu, wywodzące się z hodowli zarejestrowanych w ZK.PL są rejestrowane w KW, pod warunkiem, że ich rodzice zostali zakwalifikowani do hodowli i posiadają prawo do otrzymania  rodowodu wstępnego
 5. Pies/suka może mieć wpisaną w rodowód wstępny adnotację o wykluczeniu z hodowli; adnotacja taka może być wpisana podczas przeglądu miotu lub przeglądu hodowlanego.
 6. Rodowód Wstępny może zawierać informację o przeprowadzonych testach genetycznych potwierdzających pochodzenie.
 7. Karta krycia i karta miotu są podstawą do wystawienia rodowodów wstępnych, które wydaje Zarząd.
 8. Rodowód wstępny otrzymuje szczenię które nie nabyło praw do rodowodu KR ,którego rodzice posiadają prawa hodowlane i są wpisane do KW

&28

 1. Wszystkie dokumenty hodowlane są drukami ścisłego zarachowania. Zarząd jest zobowiązany prowadzić ewidencję tych druków. Każdy druk musi być opatrzony numerem ewidencyjnym.
 2. Wszystkie dokumenty hodowlane są wydawany przez Zarząd Związku a odbierany przez właściciela osobiście lub korespondencyjnie.

&29

Związek prowadzi pełną ewidencje hodowlaną  której skład stanowią:

 1. Rejestr wszystkich psów zarejestrowanych w Związku w wersji elektronicznej
 2. Księga Rodowodowa w wersji elektronicznej i papierowej
 3. Księga Wstępna w wersji elektronicznej i papierowej
 4. Spis hodowli w formie elektronicznej
 5. Teczki hodowli, w których znajduje się dokumentacja hodowlana: kopie dokumentów pochodzenia, poświadczenia krycia, zamówienia rodowodów, etc

&30

O zagubieniu metryki lub rodowodu  właściciel psa zawiadamia Zarząd, który unieważnia zagubiony dokument i wydaje nowy z adnotacją „duplikat”.

&31

IX TESTY PSYCHICZNE

 1. Testy psychiczne mogą wykonywać osoby uprawnione przez Zarząd Główny Związku posiadające odpowiednią wiedzę z zakresu psychologii zwierząt.
 2. Test psychiczny może być wykonany u każdego psa powyżej jednego roku życia, niezależnie od rasy i płci, zgodnie z oddzielnymi wytycznymi Zarządu Głównego Związku.

&32

X DNA

 1. Wszystkie psy urodzone po 01.01.2017 roku posiadające uprawnienia hodowlane i używane do hodowli musza posiadać ustanowiony profil DNA.
 2. Badanie DNA należy przeprowadzić zgodnie z poniższą procedurą:
 • materiał do badania DNA może pobrać wyłącznie lekarz weterynarii , lub osoba uprawniona przez Związek w obecności właściciela psa
 • hodowca/właściciel uzgadnia termin i miejsce badania
 • hodowca/właściciel pobiera stosowny druk dostępny na stronie i go wypełnia
 • lekarz weterynarii pobiera materiał w postaci cebulek włosowych od wyznaczonego zwierzęcia po uprzedniej identyfikacji zgodnie z procedurami wyznaczonymi przez związek W przypadku, kiedy pies jest jeszcze nieoznakowany, musi zostać oznakowany przed pobraniem materiału przez lekarza weterynarii.
 • Materiał w postaci cebulek włosowych musi zostać umieszczony w papierowej kopercie i szczelnie zamknięty . Zamknięcie należy zapieczętować pieczątka z imieniem i nazwiskiem osoby pobierającej materiał.
 • Na kopercie z materiałem genetycznym musi znajdować się imię i przydomek psa zgodnie z rodowodem , nr identyfikacyjny.
 • Wysłać druk z materiałem na adres Zwiazku
 • Wyniki badania otrzymuje związek w formie certyfikatu PDF do samodzielnego wydruku który przekazuje hodowcy/właścicielowi.
 • Odmowa udostępnienia wyników badań równoznaczna jest z nieuznaniem miotu lub negatywnym rozstrzygnięciem sprawy, której badanie dotyczy.
 • Badania DNA wykonane na zlecenie hodowcy/właściciela psa mogą być uznane przez zarząd wyłącznie w przypadku wykonania ich przez lekarza weterynarii współpracującego z uznanym laboratorium.

& 33

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UTRATY/ DEZAKTYWACJI MIKROCHIPU

 1. Wykonać badanie RTG, które potwierdzi lub wykluczy obecność
  mikroczipu wybrać stosowne zaświadczenie z lecznicy weterynaryjnej.
 2. Oznakować zwierzę w lecznicy weterynaryjnej, sporządzając ,,Potwierdzenie oznakowania zwierzęcia” dokument dostępny w plikach do pobrania.
 3. W takcie czipowania przez lekarza weterynarii pobrać od zwierzęcia
  materiał do badania DNA i określić profil w certyfikowanym
  laboratorium.
 4. Potwierdzić zgodność genetyczną psa z rodzicami.
 5. Wniosek o zmiany w rodowodzie wraz z zaświadczeniem o braku lub dezaktywacji czipu ,profilem DNA i potwierdzeniem ponownego oznakowania przesłać do Zarządu Głównego.
 6. Wszelkie koszty związane ze zmianą mikrochipu ponosi właściciel psa.
 7. Hodowca powinien posiadać czytnik mikrochipów, aby wydać nabywcy
  zidentyfikowane szczenię.
 8. XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

& 34

Szczegółowe przepisy dotyczące dokumentacji hodowlanej i jej obiegu zawarte są w załącznikach stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.

&32

 1. Do podejmowania decyzji hodowlanych w szczególnych sytuacjach upoważniony jest Zarząd
 2. W przypadku naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu przez hodowców Zarząd kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński, za wyjątkiem spraw uregulowanych w § 12 pp1. i § 16 pp1.
 3. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, Zarząd Główny może zastosować wobec członka kary zgodnie z 55 ust 2 Statutu.
 4. Wszystkie decyzje Zarządu muszą mieć formę pisemną wraz z uzasadnieniem;

We wszystkich przypadkach:

 • Organem odwoławczym od decyzji Zarządu Oddziału jest Zarząd Główny Związku,
 • Organem odwoławczym od decyzji Zarządu Głównego jest Walne Zebranie Członków Związku.
 • Decyzje Walnego Zebrania Członków Związku są ostateczne

&35

 1. W przypadku ustania członkostwa właściciela teczka hodowli jest przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku, w którym ustało członkostwo, natomiast dane jego psów/suk pozostają bezterminowo wpisane w KR.
 2. Po upływie okresu archiwizacji wersja papierowa zostaje komisyjnie zniszczona. Sporządzony jest raport zniszczenia.

&36

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych dobrem hodowli psa rasowego, decyzje wykraczające poza zakres ustalony w niniejszym Regulaminie podejmuje Zarząd.

&37

W przypadku istotnych wątpliwości Zarząd może zarządzić badanie DNA celem ustalenia pochodzenia lub identyfikacji psa.

&38

Kwestię odpłatności wynikających z niniejszego regulaminu reguluje tabela opłat zatwierdzana przez Zarząd. Regulamin został opracowany zgodnie z postanowieniami Zarządu.

XII NAGRODY I KARY

&39

Nagrody

CERTYFIKAT WZOROWEJ HODOWLI

O certyfikat ,,Wzorcowa Hodowla” mogą ubiegać się wszyscy członkowie Związku Kynologicznego PL Którzy:

1) Posiadają doskonałą znajomość hodowanej rasy. (potrafią udzielić wyczerpujących informacji na jej temat skąd się wzięła do czego służyła kiedyś i obecnie dla jakich osób się nadaje a dla jakich nie itp.)

2) Regularnie opłacają składki członkowskie.

3) Sumiennie terminowo zgłaszają mioty.

4 )Wykonują swoją prace z zaangażowaniem.

5) Zapewniają swoim psom doskonałe warunki bytowe. (Załączyć zdjęcia )

6) Wszystkie psy posiadają aktualne szczepienia przeciwko chorobom wirusowym . (ksero ks. zdrowia)

7) Szczenięta odchowują z troską dbając o ich właściwą socjalizacje

8)Służą wsparciem i radą nabywcy ich szczeniąt.

Zgłosić można się za pomocą oficjalnego maila dołączając ksero książeczek zdrowia oraz zdjęcia i opis w jakich warunkach utrzymywane są psy dorosłe a także szczenięta

CERTYFIKAT NAJLEPSZEJ HODOWLI

O ten certyfikat mogą ubiegać się hodowcy którzy :

 1. spełniają kryteria wzorowej hodowli oprócz tego wykonują badania swoim psom .
 2. Reprezentują ZK.PL na wystawach, udzielają się społecznie .

CERTYFIKAT NAJLEPSZEGO HODOWCY

Ten certyfikat przyznawany jest na podstawie opinii  nabywców szczeniąt

&40

KARY

 1. Pierwsze złamanie regulaminu – upomnienie ustne ,pouczenie
 2. Drugie złamanie regulaminu -100zł kary od  złamanego punktu .
 3. Trzecie złamanie regulaminu – 200zł kary zawieszenie w prawach członkowskich na rok .
 4. Uporczywe łamanie regulaminu lub całkowite pogwałcenie 500zł kary wydalenie członka
 5. Sprzedaż niezarejestrowanych szczeniąt- kara 100zł od nielegalnie sprzedanego szczenięcia lub próby go sprzedaży. (jedną z podstaw są zdjęcia na portalu ogłoszeniowym )Zawieszenie lub wydalenie członka .
 6. Obcięcie ogona lub kopiowanie ucha- dyscyplinarne wykluczenie z listy hodowców. Zgłoszenie na prokuraturę przestępstwa wobec zwierzęcia

(wyjątek stanowi wskazanie medyczne w tym przypadku załączyć całą historię zdjęcia wraz z opinią weterynarza oraz wskazania amputacji )

&41

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.03.2024

Załączniki:

Nr 1 – Deklaracja członkowska

Nr 2 – Wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego w Związkowej Księdze Hodowlanej

Nr 3 –Wniosek o rejestrację psa w Związkowej Księdze Rodowodowej/Wstępnej

NR 4- Wniosek o przegląd hodowlany

Nr 5 – Karta krycia

Nr 6 – Karta miotu

Nr 7 –  Wykaz ras miniaturowych i wielkogłowych

Nr 8-   Wykaz ras olbrzymich

Nr 9-  Lista ras która wymaga przebadania w kierunku dysplazji stawów biodrowych – wynik A lub B

Nr 11-Lista ras wymagane testy psychiczne

Nr 12 – Karta przeglądu kwalifikacyjnego

Nr 13 -Potwierdzenie oznakowania psa

Nr 14 -Protokół kontroli miotu weterynaryjny

Nr 15-Karta oceny psa

Nr.16- Przerejestrowanie na nowego właściciela

NR 19- Wniosek o wyrejestrowanie

NR 20 -Lista ras ze specjalnymi wymaganiami.