* 881380659* * 74 8132638 * FB ZwiazekKynologicznyPl
Regulamin

Regulamin

REGULAMIN HODOWLI PSÓW RASOWYCH

1 Przepisy ogólne

1&

Regulamin Hodowli Psów Rasowych wprowadza się na podstawie §24 pkt. 8 Statutu Związek Kynologiczny PL , zwanego dalej Stowarzyszeniem.

&2

 Hodowla psów rasowych prowadzona przez członków Związku  jest hodowlą amatorską.

&3

Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych. A także eliminacja obciążeń genetycznych .

&4

 Hodowlę psów rasowych w Polsce ukierunkowuje Zarząd  Związku poprzez powoływane przez siebie: Komisję Hodowlaną i Kluby Ras.

&5

 Hodowcą jest członek Stowarzyszenia, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany. Członkowie Związku mogą posiadać psy na zasadzie współwłasności.

&6

 Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Psów Rasowych należy do Zarządu – za pośrednictwem Komisji Hodowlanej.

&7

Zmiany danych.

Zmiana właściciela psa/suki lub zmiana jego adresu powinna być zgłoszona za pośrednictwem Oddziału do Zarządu Głównego celem weryfikacji danych oraz odnotowania w rodowodzie/wyciągu z KW, na podstawie pisemnego zrzeczenia poprzedniego właściciela.

II Przydomki hodowlane

&8

 • Członek stowarzyszenia, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd przydomka hodowlanego. Przydomek zgłasza się na formularzu ( zał. nr 2). Członek Związku występując o rejestrację przydomka ma obowiązek zarejestrować go za pośrednictwem biura Zarządu ZK.PL
 • Zarząd ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę.
 • Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę.
 • Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie rodowodów dla szczeniąt.
 • Nazwę psa pisze się wielkimi literami, zaś przydomek hodowlany małymi np. AXA z Zielonego Wzgórza, ATOS Paryżanin. Przydomek hodowlany może być pisany przed lub po nazwie psa, co ustala się przy rejestrowaniu przydomka.
 • Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę samą literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion szczeniętom z kolejnych miotów.

&9

Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd jest chroniony. Po zatwierdzeniu przydomek może być zmieniony w wyjątkowych sytuacjach, na pisemną prośbę.

Przydomek hodowlany może zostać przekazany nowemu właścicielowi na zasadzie dziedziczenia lub przez zawarcie stosownej umowy. O fakcie tym należy powiadomić Zarząd Związku w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.

W szczególnych przypadkach, na wniosek hodowcy, hodowle mogą mieć różne przydomki.

III Kwalifikacje hodowlane

&10

Pies/suka uzyskują kwalifikację hodowlaną po dokonaniu wpisu w rodowodzie odpowiednio: REPRODUKTOR/SUKA HODOWLANA, opatrzonego datą dokonania wpisu, imienną pieczęcią osoby uprawnionej do dokonania wpisu i jej podpisem. Pies/suka nabywa uprawnienia hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu. Przy czym suka traci je z dniem ukończenia 8 lat.
Do kwalifikacji hodowlanych zalicza się oceny z wystaw psów rasowych .
Ocenę przeglądu hodowlanego.
Do hodowli dopuszcza się wyłącznie psa/sukę, które posiadają w rodowodzie adnotację o nabyciu uprawnień hodowlanych.

&11

Rozróżniamy następujące rodzaje (klasy) hodowlane:
a)Suka Hodowlana/Pies Reproduktor
b)Licencjonowana/y  Suka Hodowlana /Pies Reproduktor

&12
IV SUKA HODOWLANA

Suka hodowlaną jest suka, która spełnia wszystkie poniższe punkty :

 • Została zarejestrowana w Stowarzyszeniu oraz wpisana do Księgi Rodowodowej (KR) lub Księgi Wstępnej (KW).
 • uzyskała uprawnienia hodowlane w innej organizacji
 • ukończyła 15 miesięcy, z wyjątkiem ras wymienionych w Załączniku Nr 2 i NR
 • uzyskała po ukończeniu 15 miesięcy, lub w przypadku ras wymienionych w Załączniku Nr 2 po ukończeniu 12 miesięcy ,oraz ras wymienionych w załączniku nr 3po ukończeniu 18 miesięcy ocenę co najmniej bardzo dobrą na wystawie w klasie pośredniej, otwartej lub pracującej lub uzyskała na przeglądzie hodowlanym ocenę co najmniej bardzo dobrą.
 • została przebadana w kierunku dysplazji stawów biodrowych – wynik A lub B (dotyczy to wyłącznie ras z listy zamieszczonej w zał.9 do Regulaminu Hodowli).
 • ma ustanowiony profil DNA dotyczy suk urodzonych po 01.01.2017 roku

Licencjonowaną suką hodowlaną jest suka, która:

 • Od piątego pokolenia wszyscy przodkowie posiadali udokumentowane pochodzenie rodowodowe b)została przebadana w kierunku dysplazji stawów biodrowych– wynik A lub B oraz łokciowych wynik 0/0 i1/1(dotyczy to wyłącznie ras z listy zamieszczonej w zał.9  do Regulaminu Hodowli).
 • posiada certyfikat identyfikacyjny DNA
 • posiada badania w kierunku chorób predysponowanych dla danej rasy z wynikiem ujemnym
 • zaliczyła testy psychiczne (dotyczy ras załącznik numer 10)

&13

Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu o zawieszenie uprawnień hodowlanych suki na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się hodowcy do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat.
Komisja Hodowlana, na wniosek hodowcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowli suki, która ukończyła 8 lat, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji posiadała wybitne potomstwo.

IV Pies reproduktor
&14

Reproduktorem jest pies  który spełnia wszystkie poniższe punkty

 • Został zarejestrowany w Stowarzyszeniu oraz wpisana do Księgi Rodowodowej (KR) lub Księgi Wstępnej (KW).
 • uzyskał uprawnienia hodowlane w innej organizacji
 • ukończył 15 miesięcy, z wyjątkiem ras wymienionych w Załączniku Nr 2 i NR
 • uzyskał po ukończeniu 15 miesięcy, lub w przypadku ras wymienionych w Załączniku Nr 2 po ukończeniu 12 miesięcy ,oraz ras wymienionych w załączniku nr 3po ukończeniu 18 miesięcy ocenę co najmniej bardzo dobrą na wystawie w klasie pośredniej, otwartej lub pracującej lub uzyskała na przeglądzie hodowlanym ocenę co najmniej bardzo dobrą.
 • został przebadana w kierunku dysplazji stawów biodrowych – wynik A lub B (dotyczy to wyłącznie ras z listy zamieszczonej w zał.9 do Regulaminu Hodowli).
 • ma ustanowiony profil DNA dotyczy suk urodzonych po 01.01.2017 roku

Licencjonowanym Reproduktorem  jest pies, który:

 • Od piątego pokolenia wszyscy przodkowie posiadali udokumentowane pochodzenie rodowodowe b)została przebadana w kierunku dysplazji stawów biodrowych– wynik A lub B oraz łokciowych wynik 0/0 i1/1(dotyczy to wyłącznie ras z listy zamieszczonej w zał.9  do Regulaminu Hodowli).
 • posiada certyfikat identyfikacyjny DNA
 • posiada badania w kierunku chorób predysponowanych dla danej rasy z wynikiem ujemnym
 • zaliczył testy psychiczne (dotyczy ras załącznik numer 10)

Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu o zawieszenie uprawnień hodowlanych reproduktora na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się właściciela do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego, ani limitu kryć.
Uznanie uprawnień reproduktora z innej organizacji kynologicznej jest możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli uprawnienia te są równoważne z wymaganiami określonymi w § 15.

V Prawa i obowiązki hodowcy

&15

1.Hodowca ma prawo do:

 • uzyskania porad i wszelkich informacji,
 • dostępu do listy reproduktorów zarejestrowanych w Stowarzyszeniu
 • wyboru reproduktora,
 • krycia psem posiadającym rodowód innej organizacji kynologicznej
 • odchowania wszystkich urodzonych szczeniąt,
 • zastrzeżenia że sprzedawane szczenię jest niehodowlane; zapis ten musi znaleźć się w rodowodzie.
 • otrzymania rodowodów dla szczeniąt przed ukończeniem przez nie 8 tygodni, o ile dopełnił wszystkich formalności zgodnie z §22 regulaminu

2.Hodowca ma obowiązek:

 • Wszczepić mikroczipy wszystkim zwierzętom hodowlanym w tym szczeniętom na swój koszt
 • rejestrować wszystkie szczenięta z jego hodowli
 • sprzedawać szczenięta wyłącznie z rodowodami i umowami kupna /sprzedaży
 • otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację, właściwie żywić, chronić przed przypadkowym kryciem, poddawać szczepieniom ochronnym,
 • zapewnić swoim psom dożywotnią opiekę
 • prawidłowo odchowywać szczenięta, dbać o ich zdrowie i prawidłową socjalizację wykonać szczepienia ochronne według wieku
 • przekazywać szczenięta nowym nabywcom nie wcześniej niż w 8 tygodniu życia minimum 2x odrobaczone zaszczepione odpowiednio do wieku z potwierdzeniem w książeczce zdrowia
 • upewnić się czy pies, którym zamierza kryć sukę, jest reproduktorem,
 • ograniczyć krycia suki do 1 miotu w jednym roku kalendarzowym nie częściej jak 2 razy w przeciągu 18 miesięcy dając jej możliwość regeneracji po poprzednich ciążach
 • przed kryciem suki ustalić z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia należności za krycie i sporządzić stosowną umowę
 • najpóźniej 28 dni po urodzeniu szczeniąt zgłosić miot do Biura Zarządu z wykorzystaniem Załącznika Nr 3 „Karta miotu”. Używając reproduktora spoza Związku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię rodowodu reproduktora oraz ewentualnie inne dodatkowe dokumenty potwierdzające nabycie uprawnień reproduktora,
 • opłacać składkę członkowską oraz inne należności wynikające z obowiązującej w Stowarzyszeniu tabeli.
 • na żądanie Zarządu Oddziału poddać się kontroli warunków utrzymania psów; kontrola przeprowadzana jest na koszt Oddziału Związku
 • na żądanie Zarządu Oddziału, w trakcie przeglądu miotu przedstawić do kontroli szczenięta wraz z matką.
 • na żądanie Zarządu Oddziału poddać swoje psy badaniom genetycznym; sposób rozliczenia kosztów badań ustala dla każdego przypadku indywidualnie Zarząd Oddziału.
 • w przypadku zbycia psa dorosłego oraz szczenięcia, wypełnić w trzech egzemplarzach kartęzmiany właściciela (wzór załącznik) i
 1. jeden egzemplarz dostarczyć do Zarządu Głównego,
 2. jeden zatrzymać w dokumentacji hodowlanej
 3. jeden przekazać nowemu właścicielowi.
 • W przypadku przebywania na terenie hodowli, nie sterylizowanych lub kastrowanych psów i suk bez rodowodu, z każdego miotu poddawać badaniom DNA jedno szczenię wskazane przez wykonującego przegląd, ponosząc koszty tego badania, Zarząd Główny na wniosek hodowcy może zwolnić z tego obowiązku. Ograniczyć stado podstawowe do 12 sztuk hodowlanych
 • badać psy w kierunku chorób predysponowanych dla danej rasy celem wyeliminowania z hodowli osobników
 • obciążonych wadami.

Hodowla większa niż 12 sztuk stada podstawowego wymaga spełnienia szczególnych kryteriów może zostać zarejestrowana za zgodą tylko i wyłącznie zarządu

 • Przejdzie pozytywnie kontrolę warunków psów w hodowli
 • nie rzadziej niż co pół roku poddać się kontroli warunków utrzymania
 • w hodowlach masowych z każdego miotu poddawać badaniom DNA jedno szczenię wskazane przez wykonującego przegląd, ponosząc koszty tego badania, Zarząd Główny na wniosek hodowcy może zwolnić z tego obowiązku
 • w hodowlach masowych psów i dokumentacji hodowlanej; kontrola przeprowadzana jest na koszt hodowcy, Zarząd Główny na wniosek hodowcy może zwolnić z tego obowiązku jeśli hodowla nie wykazuje błędów.

&19

VI Zabrania się hodowcy:

 • Przynależności równocześnie z tym samym psem do dwóch różnych organizacji kynologicznych.
 • przekazywania szczeniąt nabywcom bez równoczesnego wydania rodowodów (m.in. rodowód nie może być użyty jako zabezpieczeniem spłaty należności za szczenię)
 • używania do hodowli suk, które nie są sukami hodowlanymi i psów, które nie są reproduktorami.
 • rozmnażania suk, które ukończyły 9 lat, a także suk w złej kondycji fizycznej,
 • rozmnażania suk i psów obciążonych chorobami i wadami genetycznymi, znacznie odbiegających od wzorca rasy, a także nadmiernie agresywnych.
 • przyczyniania w jakikolwiek sposób się do rozmnażania jak również obrotu psami bez rodowodów, z wyłączeniem działań organizacji ochrony zwierząt.
 • uzyskania drugiego miotu w tym samym roku kalendarzowym nie dając tym samym suce szansy na zregenerowanie organizmu po przebytym porodzie i odchowie szczeniąt.

&20

Zaleca się, aby hodowca:

 • nie krył suki częściej niż raz na 10 miesięcy oraz ograniczył ilość miotów uzyskanych od jednej suki do max. 7 w ciągu jej życia,
 • udzielał nabywcom szczeniąt porad dotyczących prawidłowej pielęgnacji, żywienia i utrzymania psa,
 • przesyłał regularnie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia nazwiska i adresy nowych właścicieli sprzedanych szczeniąt celu wpisania ich w księgę rodowodową.
 • brał udział w wystawach psów rasowych oraz poddawał swoje psy/suki przeglądom hodowlanym, testom psychicznym, badaniom w kierunku chorób dziedzicznych, a także poddał swoją hodowlę ocenie

&21

Przegląd hodowlany

 • Przed wykonaniem przeglądu należy sprawdzić numer identyfikacyjny a w przypadku braku wszczepić czip
 • Przegląd hodowlany mogą przeprowadzić osoby do tego powołane
 • Do przeglądu mogą być dopuszczone jedynie psy i suki, które ukończyły 15 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wykonanie przeglądu psom / sukom młodszym, ale wówczas należy powtórzyć przegląd lub uzyskać odpowiednią ocenę na wystawie po osiągnięciu wymaganego wielu 15 miesięcy.
 • Po pozytywnym przeglądzie psu/suce zostaje pobrany materiał DNA
 • Na przeglądzie psu przyznawane są punkty za zgodność ze wzorcem rasy, maksymalnie 45 pkt.
 • Aby pies był zakwalifikowany do hodowli, musi uzyskać co najmniej 27 pkt.
 • Wynik przeglądu jest wpisywany w kartę przeglądu hodowlanego
 • Przeglądy hodowli i warunków utrzymania reproduktora mogą przeprowadzić sędziowie stażyści ,lub osoby wyznaczone przez związek. Przeglądy te ,są organizowane na wniosek hodowcy przez Zarząd Oddziału.

Rejestracja i przeglądy miotów

Aby zarejestrować miot hodowca musi:

 • zarejestrować sukę hodowlaną, którą planuje kryć
 • podpisać z właścicielem reproduktora potwierdzenie krycia (zał. 4)
 • w ciągu 3 tygodni od urodzenia szczeniąt wysłać do Zarządu Głównego formularz zamówienia rodowodów dla szczeniąt (zał 5) wraz z kopią potwierdzenia krycia i potwierdzeniem wpłaty na konto Zarządu Głównego Związku odpowiedniej kwoty za rodowody; w przypadku krycia reproduktorem nie zarejestrowanym w Związku  należy dołączyć jego czytelną kopię rodowodu
 • imiona wszystkich szczeniąt z danego miotu muszą zaczynać się na tą samą literę
 • po ukończeniu 5 tygodni szczeniąt hodowca zobowiązany jest skontaktować się swoim Oddziałem Związku i umówić się na przegląd miotu; podczas wykonywania przeglądu miotu szczenięta zostają oznakowane czipem;
 • przeglądy miotów mogą wykonywać tylko osoby upoważnione przez Związek lub upoważnieni przez Związek  lekarze weterynarii; wynik przeglądu wpisuje się na formularzu przeglądu miotu.
 • szczenięta muszą zostać poddane przeglądowi w wieku co najmniej 5 tygodni, a maksymalnie 3 miesięcy;

VI Ekwiwalent za krycie

&23

Przed dokonaniem krycia, właściciel suki i właściciel reproduktora powinni ustalić warunki rozliczenia należności za krycie, sporządzić stosowną umowę  sprawy sporne reguluje Kodeks Cywilny, Związek może pełnić rolę mediatora.

VII. Dokumentacja hodowlana

&24

Księga Rodowodowa (KR)

Do KR są rejestrowane wszystkie psy/suki, u których są znane co najmniej trzy pokolenia przodków tj. rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. W wyjątkowych przypadkach do KR może być wpisany pies/suka o potwierdzonym pochodzeniu, w którego rodowodzie brakuje danych z powodu nie udostępnienia ich przez inne organizacje.(FCI)

Podstawą rejestracji jest dokument pochodzenia wydany przez dowolną organizację kynologiczną; w innych przypadkach obowiązują odrębne przepisy.

&25

RODOWÓD

 • Rodowód wydany przez Związek Kynologiczny PL jest wypisem z Księgi Rodowodowej.
 • Rodowód jest poświadczeniem pochodzenia psa.
 • Rodowód zawiera również informacje o jakości hodowlanej przodków, a w szczególności tytuły championa, wyniki prześwietleń, badań, testów psychicznych i przeglądów hodowlanych, oraz inne cechy ważne dla danej rasy.
 • Wszystkie szczenięta o znanym 4-pokoleniowym pochodzeniu, wywodzące się z hodowli zarejestrowanych w ZK.PL otrzymują rodowody i są rejestrowane w KR, pod warunkiem, że ich rodzice zostali zakwalifikowani do hodowli.
 • Pies/suka może mieć wpisaną w rodowód adnotację o wykluczeniu z hodowli; adnotacja taka może być wpisana podczas przeglądu miotu lub przeglądu hodowlanego.
 • Rodowód może zawierać informację o przeprowadzonych testach genetycznych potwierdzających pochodzenie.
 • Szczenięta po rodzicach z licencją hodowlaną uzyskują rodowody z dopiskiem „elita”.
 • PL uznaje rodowody i metryki wydawane przez inne organizacje kynologiczne, polskie i zagraniczne, prowadzące księgi rodowodowe, gwarantujące czystość rasy
 • Karta krycia i karta miotu są podstawą do wystawienia rodowodów, które wydaje Zarząd.
 • Rodowód na podstawie wniosku o wpisanie do Związkowej Księgi Rodowodowej ( zał. Nr 6) ma prawo otrzymać pies/suka:
 • posiadający rodowód lub metrykę innego związku kynologicznego
 • posiadający udokumentowane pochodzenie i oświadczenie właściciela o zgodności z zawartymi danymi

26&

KSIĘGA WSTĘPNA (KW)

 • Księgę Wstępną prowadzi się w wypadku gdy pies/ suka nie mają potwierdzonego pochodzenia
 • Do Księgi Wstępnej wpisuje się dorosłego psa lub sukę, których wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego. Na przeglądzie kwalifikacyjnym wypełnia się „Wniosek o wpisanie psa/suki do Księgi Wstępnej” (wzór – zał. nr 7). Właściciel psa/suki wpisanego do Księgi Wstępnej otrzymuje Wyciąg z Księgi Wstępnej.
 • Przeglądu kwalifikacyjnego dokonuje osoba uprawniona przez Zarząd do przeprowadzania przeglądów hodowlanych
 • Po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji psa/suki do Księgi zostaje ona zaczipowana a numer wpisany do ewidencji.
 • Psa/sukę, których cztery pokolenia przodków (rodzice, dziadowie .pradziadowie i pra pra dziedowie ) figurują w KW, wpisuje się do Polskiej Księgi Rodowodowej..
 • Potomstwu psów z KW wydaje się Rodowód Wstępny (jeśli cztery pokolenia figurują w KW i nie ujawniły się cechy niepożądane)
 • W przypadku ujawnienia się niepożądanych cech które można wyeliminować przy właściwej pracy hodowlanej  trwa nadal praca nad rasą aż do osiągnięcia możliwości uzyskania rodowodu według regul. 5
 • Jeśli ujawnią się cechy wskazujące jednoznacznie do domieszki innej rasy linia chowu zostaje zatrzymana.

&27

RODOWÓD WSTĘPNY(RW)

 • Rodowód wydany przez Związek Kynologiczny PL jest wypisem z Księgi Wstępnej
 • Rodowód Wstępny jest poświadczeniem pochodzenia psa.
 • Rodowód Wstępny zawiera również informacje o jakości hodowlanej przodków, wyniki prześwietleń, badań, testów psychicznych i przeglądów hodowlanych, oraz inne cechy ważne dla danej rasy.
 • Wszystkie szczenięta o nieznanym do trzeciego pokolenia pochodzeniu, wywodzące się z hodowli zarejestrowanych w ZK.PL otrzymują rodowody wstępne i są rejestrowane w KW, pod warunkiem, że ich rodzice zostali zakwalifikowani do hodowli.
 • Pies/suka może mieć wpisaną w rodowód wstępny adnotację o wykluczeniu z hodowli; adnotacja taka może być wpisana podczas przeglądu miotu lub przeglądu hodowlanego.
 • Rodowód Wstępny może zawierać informację o przeprowadzonych testach genetycznych potwierdzających pochodzenie.
 • Karta krycia i karta miotu są podstawą do wystawienia rodowodów wstępnych, które wydaje Zarząd.
 • Rodowód wstępny otrzymuje szczenię które nie nabyło praw do rodowodu ,którego rodzice posiadają prawa hodowlane i są wpisane do KW

&28

Rodowody , rodowody wstępne i Wyciągi z KW KR są drukami ścisłego zarachowania. Zarząd jest zobowiązany prowadzić ewidencję tych druków. Każdy druk musi być opatrzony numerem ewidencyjnym.

Rodowód , rodowód wstępny lub Wyciąg z KW , KR jest wydawany przez Zarząd ZK.PL a  odbierany przez właściciela osobiście lub korespondencyjnie.

Dokumentację psów zarejestrowanych w ZK.PL stanowią:

 1. księga rodowodowa ZK.PL w wersji elektronicznej
 2. spis hodowli w formie elektronicznej
 3. teczki hodowli, w których znajduje się dokumentacja hodowlana: kopie dokumentów pochodzenia, poświadczenia krycia, zamówienia rodowodów, etc

&29

O zagubieniu rodowodu lub wyciągu z KW właściciel psa zawiadamia Zarząd, który unieważnia zagubiony dokument i wydaje nowy z adnotacją „duplikat”.

&30

Testy psychiczne.

Testy psychiczne mogą wykonywać osoby uprawnione przez Zarząd Główny Związku posiadające odpowiednią wiedzę z zakresu psychologii zwierząt.

Test psychiczny może być wykonany u każdego psa powyżej jednego roku życia, niezależnie od rasy i płci, zgodnie z oddzielnymi wytycznymi Zarządu Głównego Związku.

VIII. Postanowienia końcowe

& 31

Szczegółowe przepisy dotyczące dokumentacji hodowlanej i jej obiegu zawarte są w załącznikach stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.

&32

 • Do podejmowania decyzji hodowlanych w szczególnych sytuacjach upoważniony jest Zarząd
 • W przypadku naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu przez hodowców Zarząd kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński, za wyjątkiem spraw uregulowanych w § 12 pp1. i § 16 pp1.
 • Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, Zarząd Główny może zastosować wobec członka kary zgodnie z 50 ust 2 Statutu.
 • Wszystkie decyzje Zarządu muszą mieć formę pisemną wraz z uzasadnieniem;

We wszystkich przypadkach:

 • organem odwoławczym od decyzji Zarządu Oddziału jest Zarząd Główny Związku,
 • organem odwoławczym od decyzji Zarządu Głównego jest Walne Zebranie Członków Związku.
 • Decyzje Walnego Zebrania Członków Związku są ostateczne

W przypadku ustania członkostwa właściciela teczka hodowli jest przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku, w którym ustało członkostwo, natomiast dane jego psów/suk pozostają bezterminowo wpisane w KR.

&33

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych dobrem hodowli psa rasowego, decyzje wykraczające poza zakres ustalony w niniejszym Regulaminie podejmuje Zarząd.

W przypadku istotnych wątpliwości Zarząd może zarządzić badanie DNA celem ustalenia pochodzenia lub identyfikacji psa.

&34

Kwestię odpłatności wynikających z niniejszego regulaminu reguluje tabela opłat zatwierdzana przez Zarząd. Regulamin został opracowany zgodnie z postanowieniami Zarządu.

XI NAGRODY I KARY

&35

NAGRODY

 • CERTYFIKAT WZOROWEJ HODOWLI

O certyfikat ,,Wzorcowa Hodowla” mogą ubiegać się wszyscy członkowie Związku Kynologicznego PL Którzy:

1) Posiadają doskonałą znajomość hodowanej rasy. (potrafią udzielić wyczerpujących informacji na jej temat skąd się wzięła do czego służyła kiedyś i obecnie dla jakich osób się nadaje a dla jakich nie itp.)

2) Regularnie opłacają składki członkowskie.

3) Sumiennie terminowo zgłaszają mioty.

4 )Wykonują swoją prace z zaangażowaniem.

5) Zapewniają swoim psom doskonałe warunki bytowe. (Załączyć zdjęcia )

6) Wszystkie psy posiadają aktualne szczepienia przeciwko chorobom wirusowym . (ksero ks. zdrowia)

7) Szczenięta odchowują z troską dbając o ich właściwą socjalizacje

8)Służą wsparciem i radą nabywcy ich szczeniąt.

Zgłosić można się za pomocą oficjalnego maila dołączając ksero książeczek zdrowia oraz zdjęcia i opis w jakich warunkach utrzymywane są psy dorosłe a także szczenięta

 • CERTYFIKAT NAJLEPSZEJ HODOWLI

O ten certyfikat mogą ubiegać się hodowcy którzy spełniają kryteria wzorowej hodowli oprócz tego wykonują badania swoim psom  . Reprezentują ZK.PL na wystawach, udzielają się społecznie .

 • CERTYFIKAT NAJLEPSZEGO HODOWCY

Ten certyfikat przyznawany jest na podstawie opinii  nabywców szczeniąt

&36

KARY

Pierwsze złamanie regulaminu – upomnienie ustne ,pouczenie

Drugie złamanie regulaminu   -100zł kary od  złamanego punktu .

Trzecie złamanie regulaminu – 200zł kary zawieszenie w prawach członkowskich na rok .

Uporczywe łamanie regulaminu lub całkowite pogwałcenie 500zł kary wydalenie członka

Sprzedaż niezarejestrowanych szczeniąt- kara 100zł od nielegalnie sprzedanego szczenięcia lub próby go sprzedaży.  (jedną z podstaw są zdjęcia na portalu ogłoszeniowym )

Zawieszenie lub wydalenie członka .

OBCIĘCIE OGONA LUB KOPIOWANIE UCHA- DYSCYPLINARNE WYKLUCZENIE Z LISTY HODOWCÓW

ZGŁOSZENIE NA PROKURATURĘ  PRZESTĘPSTWA WOBEC ZWIERZĘCIA

(wyjątek stanowi wskazanie medyczne w tym przypadku załączyć całą historię zdjęcia wraz z opinią weterynarza oraz wskazania amputacji )

&36

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.02.2012

REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I LEGITYMACJI 

Załączniki:

Nr 1 – Deklaracja członkowska

Nr 2 – Wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego w Związkowej Księdze Hodowlanej

Nr 3 – Wykaz ras miniaturowych i wielkogłowych

NR 4 Wykaz ras olbrzymich

Nr 5 – Karta krycia

Nr 6 – Karta miotu

Nr 7 – Wniosek o rejestrację w Związkowej Księdze Rodowodowej/Wstępnej

Nr 8 – Karta przeglądu kwalifikacyjnego

Nr 9 Lista ras która wymaga przebadania w kierunku dysplazji stawów biodrowych – wynik A lub B

Nr 10 lista ras wymagane testy psychiczne