* 881380659* * 74 8132638 * FB ZwiazekKynologicznyPl
Regulamin wystaw psów rasowych

Regulamin wystaw psów rasowych

Regulamin wystaw psów rasowych

§ 1

Organizowanie wystaw i pokazów psów rasowych jest jednym ze statutowych zadań ZK.PL.
§2

Niniejszy regulamin opracowano na podstawie Statutu Związku, Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, Regulaminu Sędziów Kynologicznych oraz innych uchwał Zarządu ZK.PL
§ 3

1. Związek  organizuje następujące rodzaje wystaw:
a) Krajowa Wystawa Psów Rasowych
b)Miedzynarodowa Wystawa Psów Rasowych
c) Wystawa Specjalistyczna lub Klubowa wybranej rasy
d) Wystawa Europejska
e)Wystawa Światowa
§ 4

1. Organizatorami wystaw oraz pokazów psów, o których mowa w niniejszym regulaminie mogą być wszyscy członkowie, klub rasy i organizacje współpracujące
2. Organizatorem wystawy krajowej może być osoba prywatna lub firma. Organizator musi spełnić wszystkie wytyczne ustalone przez Zarząd ZK.PL
§ 5

Za organizację wystawy odpowiada komitet organizacyjny, natomiast nadzór nad wystawą sprawuje Zarząd organizatora.
§ 6

1. Na wystawę organizowaną przez ZK.PL mogą być zgłaszane wyłącznie psy rasowe,
których rodowód jest uznawany przez Związek.
2. Zabrania się traktowania sierści, skóry lub nosa czymkolwiek, co zmienia jego strukturę, kolor lub postać. Wystawiane psy nie mogą być pod wpływem środków dopingujących i substancji wpływających na psychikę.
Zabrania się również pozostawienie przywiązanego psa na stole służącym do przygotowań
dłużej niż jest to konieczne do przygotowania psa.
3. Na wystawie obowiązuje zakaz wystawiania psów z kopiowanymi uszami i/lub ogonem za wyjątkiem psów zakupionych w krajach w których jest to dozwolona a także będących własnością i zamieszkujących na stałe na terytorium kraju, gdzie jest to prawnie dozwolone.
Posiadających zaświadczenia lekarskie ze wskazaniem amputacji. Zwięrzęta z kopiowanymi uszami i ogonami nie mogą prać udziału w BEST SCHOW
4. Mikrochipy (zgodne ze standardem ISO) oraz tatuaże są akceptowane na równi.
5. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na uczestnictwo któregokolwiek z wystawców bez podania przyczyny.
6. Organizatorzy muszą zadbać o to, aby na wystawie pokazane były tylko te rasy, których wzorce zostały zatwierdzone przez Związek oraz które są zarejestrowane w księdze rodowodowej
lub w księdze wstępnej organizacji uznawanej przez ZK.PL.
7. Wzorce ras oraz przyrząd do mierzenia wysokości psów muszą być dostępne na ringu podczas oceny.
8. Na wszystkich wystawach obowiązuje podział ras na 7 grup.
Grupa 1 – Owczarki i psy pasterskie
Grupa 2- Pinczery i sznaucery, molosy, szwajcarskie psy górskie i do bydła
Grupa 3 –Teriery
Grupa 4 – Psy w typie Bull
Grupa 5-  Szpice i psy w typie pierwotnym
Grupy 6-  Psy gończe i rasy pokrewne
Grupa 7- Wyżły
Grupa 8- Aportery, płochacze i psy dowodne
Grupa 9- Psy ozdobne i do towarzystwa
Grupa 10 – Charty

§ 7

Na terenie wystawy mogą przebywać wyłącznie psy zdrowe, posiadające komplet aktualnych szczepień, zgłoszone na daną wystawę.
Na terenie wystawy nie mogą przebywać suki w okresie rui.
§ 8

Wystawy są dostępne dla publiczności, a organizatorzy mogą pobierać opłaty za wstęp.
Informacje o terenie, miejscu, dacie wystawy oraz obsadzie sędziowskiej organizator wystawy rozpowszechnia odpowiednio wcześniej za pomocą dostępnych środków przekazu.
§ 9

1. Zarząd ZK.PL zatwierdza obsadę sędziowską na wszystkie wystawy.
2. Zarząd ZK.PL może odmówić zatwierdzenia sędziego w przypadku gdy:
– do ZK.PL wpłynęły skargi lub negatywne opinie dotyczące danego sędziego
– dany sędzia nie przestrzegał statutu lub regulaminów wystaw, sędziów lub hodowli
– dany sędzia dopuścił się nadużyć finansowych lub rażących zaniedbań podczas działalności kynologicznej;
3. Ewentualne zmiany w obsadzie sędziowskiej musza być zgłaszane i zatwierdzone przez Zarząd ZK.PL
W przypadku wystaw międzynarodowych, wybór obsady sędziowskiej musi być poprzedzony wcześniejszymi ustaleniami.
§ 10

1. Zgłoszenia przyjmowane są na formularzach zgłoszeń na wystawę. Termin przyjmowania zgłoszeń określa organizator.
2. Zabrania się wystawiać psy w kolczatkach i obrożach zaciskowych, zezwala się na zwykłą obroże lub ringówkę
§ 11

Za udział w wystawie pobierane są opłaty ustalone przez organizatorów wystawy, służące pokryciu kosztów organizacji wystawy.
Zasady organizacji wystawy
 
§ 12

Organizator wystawy odpowiedzialny jest za przygotowanie pełnej informacji o wystawie.
§ 13

Karta zgłoszeń na wystawę powinna zawierać następujące dane:
a) imię i przydomek hodowlany psa zgodnie z rodowodem
b) numer księgi rodowodowej psa (lub klubowej księgi wstępnej),
c) rasę, płeć, umaszczenie oraz datę urodzenia psa,
d) imię i nazwisko oraz adres właściciela psa, numer telefonu oraz adres e-mail
e) numer identyfikacyjny
f) osiągnięcia psa , w tym przyznane tytuły, kategorie, certyfikaty itp.,
g) klasę, do której pies jest zgłoszony,
h) podpis zgłaszającego (w przypadku zgłoszeń elektronicznych podpis niewymagany),
W każdym przypadku, karta zgłoszenia psa powinna zawierać klauzulę akceptacji regulaminów organizatora, w szczególności Regulaminu Wystaw Psów Rasowych, oraz ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody, wyrządzone przez jego psa, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych wystawy.
§ 14

1. Psy mogą być zgłaszane na wystawę w wyłącznie w następujących klasach:

klasa baby – wiek od 3 do 6 miesięcy,

klasa szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,

klasa juniorów – wiek od 9 do 18 miesięcy,

klasa otwarta – wiek powyżej 15 miesięcy (psy posiadające uprawnienia hodowlane, które

ukończyły 24 miesiące nie mogą występować w klasie otwartej),

klasa hodowlana – wyłącznie dla psów posiadających uprawnienia hodowlane, które

ukończyły 24 miesiące,

 klasa użytkowa – wiek powyżej 15 miesięcy, wyłącznie dla psów posiadających certyfikat

użytkowości (do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię certyfikatu użytkowości),

klasa championów – wyłącznie dla psów posiadających tytuły championa krajowego (do

zgłoszenia na wystawę należy dołączyć kopię championatu),

klasa honorowa championów – wyłącznie dla psów posiadających tytuły championa

międzynarodowego lub krajowego zdobyty w co najmniej dwóch różnych krajach (do

zgłoszenia na wystawę należy dołączyć kopie championatów),

klasa seniorów – wiek powyżej 8 lat,

2. Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia psa.

§ 15

1. Na wystawach krajowych oraz międzynarodowych można dodatkowo zorganizować konkurencje hodowlane . Konkurencjami tymi są:
a) Konkurencja Najlepsza Para Hodowlana: reproduktor i suka hodowlana tej samej rasy, należące do tego samego właściciela,
b) Konkurencja Najlepsza Hodowla – grupa 3 do 5 psów tej samej rasy, bez rozróżnienia płci, wyhodowanych przez tę samą osobę (ten sam przydomek hodowlany).
Psy nie muszą być własnością tej osoby,
c) Konkurencje Najlepszy Reproduktor lub Najlepsza Suka Hodowlana – ojciec lub matka, z co najmniej 3, a maksymalnie 5 swoimi potomkami,
2. Organizator ma prawo zorganizować ponadto inne konkursy niewymienione wcześniej, o czym musi poinformować Zarząd ZK.PL.
Zarząd ZK.PL wydaje pozwolenie bądź zakazuje organizacji innych konkursów, o których nie ma mowy w niniejszym regulaminie.

§ 16

Organizator wystawy zobowiązany jest do wydania katalogu wystawowego. Katalog wystawowy jest dokumentem zawierającym wykaz psów ocenianych na wystawie.
1. Katalog powinien zawierać następujące informacje:
a) rasy (na wystawach międzynarodowych rasa musi być podana w języku polskim oraz jednym języku obcym),
b) płeć psów,
c) klasy w ramach płci,
2. Dane o każdym psie, które katalog powinien zawierać:
a) numer katalogowy każdego psa, będący również numerem startowym,
b) imię i przydomek hodowlany, posiadaną kategorię i tytuł,
c) datę urodzenia, płeć
d) numer identyfikacyjny
3. Wykaz sędziów,
4. Skład komitetu organizacyjnego,
5. Zasady podziału na klasy oraz grupy,
6. Przyznawane na danej wystawie certyfikaty oraz tytuły,
7. Plan sędziowania,
8. Katalog może zawierać dodatkowo krótką charakterystykę ras, zasady oceny psów, reklamy itp.,
§ 17

1. Wymagania techniczne organizacji wystawy:
Teren wystawy powinien być oznakowany, na terenie wystawy powinno znajdować się miejsce zacienione dla psów, dostęp do świeżej wody dla psów, miejsce dla organizatorów wystawy w tym sekretariat, sanitariaty, ogrodzone ringi do oceny psów,
2. Wyposażenie ringu powinno zapewniać sędziemu oraz sekretarzowi odpowiednie warunki do pracy.
Wyposażenie to stanowią:
a) stół sędziowski z parasolem bądź innym zadaszeniem,
b) jednorazowe ściereczki do wycierania rąk
c) stół do oceny ras małych oraz miniaturowych
3. Wystawa powinna spełniać wymogi przepisów ogólnych.
§ 18

1. Organizatorzy mają obowiązek zapewnić wystawcom oraz psom właściwe warunki wystawy oraz bezpieczeństwo, zapewnić sędziom, sekretarzom, stażystom, gospodarzom ringowym oraz pozostałym osobom pomagającym w organizacji wystawy dogodne warunki pracy,
2. Wystawca ma obowiązek:
a) przestrzegać przepisów porządkowych wystawy,
b) nie wszczynać dyskusji z sędzią ani organizatorami, wszelkie uwagi dotyczące pracy sędziego oraz organizatorów powinny być składane do Zarządu ZK.PL na piśmie po zakończeniu wystawy,
c) nosić podczas wystawy numer wystawowy,
d) stawić się w odpowiednim czasie z psem do oceny,
3. Zasady oceniania psów na wystawach krajowych oraz międzynarodowych.
§ 19

Na wystawie oceny psów dokonuje uprawniony sędzia kynologiczny lub sędzia kynologiczny zaproszony z innej organizacji polskiej lub zagranicznej.
Prawa, wymagania oraz kompetencje sędziów oceniających na wystawie określa Regulamin Sędziów Kynologicznych.
§ 20

W czasie dokonywania oceny psów na ringu oprócz sędziów mogą znajdować się tylko młodzieżowy asystent kynologiczny, sekretarz, gospodarz ringowy oraz asystent sędziego, łącznik i tłumacz. Sędziowie mogą zgodzić się na zmianę osoby wystawiającej psa. Podczas oceny psów na ringu, sędzia może posługiwać się wzorcem rasy zatwierdzonym przez Związek.
§ 21

Ocena poszczególnych ras odbywa się publicznie na ringu; najpierw psy, następnie suki, według klas następujących po sobie.
§ 22

Sędziowanie odbywa się według planu sędziowania.
W czasie oceny psów na ringu sędzia posługuje się wyłącznie planem sędziowania, nie może posługiwać się katalogiem.
Organizatorzy zobowiązani są do wydrukowania i dostarczenia sędziom planu sędziowania.
§ 23

1. Sędzia może wystawić następujące oceny dla psów:
a) doskonała – może zostać przyznana wyłącznie psu, który jest bardzo bliski idealnemu wzorcowi rasy,
jest prezentowany w doskonałej kondycji, wykazujący harmonijny i zrównoważony charakter, posiadający „klasę” i doskonałą postawę.
Ze względu na wybitne cechy rasy można pominąć małe niedoskonałości, pies ten musi jednak wykazywać typowe cechy swojej rasy,
b) bardzo dobra – może zostać przyznana tylko psu, który posiada cechy typowe dla swojej rasy, proporcjonalną budowę ciała i dobrą kondycję wystawową,
może posiadać wybaczalne błędy, ale nie morfologiczne. Ocena ta może zostać przyznana jedynie psu, który wykazuje „klasę”,
c) dobra – powinna zostać przyznana psu, który posiada najważniejsze cechy rasy, a jednak wykazuje też wady, pod warunkiem, że nie są one ukryte,
d) dostateczna – musi być przyznana psu, który jest zgodny ze swoją rasą,
ale nie posiada ogólnie przyjętych cech lub którego stan fizyczny pozostawia coś do życzenia,
e) zdyskwalifikowany – musi zostać przyznana psu, który nie odpowiada typowi opisanemu we wzorcu rasy, jest agresywny, który jest wnętrem, posiada wady uzębienia lub nieprawidłowości szczęki, wykazuje wadliwe umaszczenie szaty lub wyraźnie wykazuje oznaki albinizmu.
Ta ocena powinna zostać także przyznana psom, które w niewielkim stopniu są zgodne z jedną z cech rasy, co może stwarzać zagrożenie dla ich zdrowia.
Ponadto ocena ta powinna być przyznawana psom, które wykazują poważne lub dyskwalifikujące wady w odniesieniu do wzorca rasy,
Psy, którym nie można przyznać żadnej z powyższych ocen, powinny zostać zwolnione z ringu z oceną:
nie podlega ocenie – tak zaklasyfikowany powinien zostać każdy pies, który się nie rusza; ciągle skacze na swojego handlera lub stara się wydostać z ringu, co uniemożliwia ocenę jego chodu i ruchów, lub nie chce poddać się ocenie przez sędziego, uniemożliwiając kontrolę zgryzu i zębów, anatomii i budowy ciała, ogona lub jąder, a także pies, u którego zaobserwować można ślady operacji lub leczenia wskazujące na prawdopodobne próby oszustwa.
To samo dotyczy sytuacji, w których sędzia ma poważne podstawy, aby podejrzewać, że pies przeszedł operacje mające skorygować jego pierwotny stan lub cechę (np. operację ucha lub ogona). Przyczyna wydania werdyktu „nie podlega ocenie” musi zostać podana w pisemnym raporcie,
2. Trzy najlepsze psy w każdej klasie są klasyfikowane na lokatach od 1 do 3,  wszystkie psy otrzymują karty oceny z opisem,  dyplomy z przyznanymi lokatami.
3. W klasie szczeniąt oraz klasie baby przyznaje się następujące oceny:
a) Wybitnie obiecujący
b) Obiecujący
c) Mało obiecujący
§ 24

Werdykt sędziów dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny. Wystawcy nie przysługuje prawo odwołania od tej decyzji.
§ 25

Sędzia wpisuje w kartę oceny psa: ocenę wraz z jej uzasadnieniem i lokatę psa, ewentualnie przyznany tytuł, medal i wyróżnienie
(CAPC, CAJC, CAC, CACIB,Najlepsze Baby w Rasie, Najlepsze Szczenię w Rasie, Zwycięzca Młodzieży,
Zwycięzca, Najlepszy Pies w Rasie, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy).
Karta oceny musi być podpisana przez sędziego.

Tytuły oraz nagrody

§ 26

1. CAC – certyfikat na krajowego championa wystawowego.
Certyfikat może otrzymać pies i suka, który uzyskał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, pracującej championów oraz weteranów, bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania CAC sędzia wpisuje do karty oceny.
Warunkiem uzyskania tytułu Championa Polski jest otrzymanie trzech certyfikatów CAC od dwóch różnych sędziów.
2. CAJC -certyfikat na Championa Młodzieży.
Certyfikat może otrzymać pies i suka w klasie młodzieży, który uzyskał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą, bez względu na liczbę konkurentów.
Fakt przyznania CAJC sędzia wpisuje do karty oceny. Tytuł Młodzieżowego Championa Polski” może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego certyfikatu CAJC od 2 różnych sędziów na wystawach.
Jeden z certyfikatów CAJC może być zastąpiony przez certyfikat CAC otrzymanym w klasie dorosłej, jeśli właściciel psa wyrazi takie życzenie.
3. CAPC – certyfikat na Championa Puppy.
otrzymuje pies i suka w klasie baby lub szczeniąt , który uzyskał ocenę wybitnie obiecującą z lokatą pierwszą, bez względu na liczbę konkurentów.
Fakt przyznania CAPC sędzia wpisuje do karty oceny.
Tytuł Championa Polski Puppy może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego certyfikatu CAPC od 2 różnych sędziów na wystawach. Jeden z certyfikatów CAPC może być zastąpiony przez certyfikat CAJC otrzymanym w klasie młodzieży, jeśli właściciel psa wyrazi takie życzenie.
4. Dyplomy – Championa Polski” i Młodzieżowego Championa Polski” wydaje Zarząd ZK.PL  na wniosek właściciela psa. Do wniosku musza być dołączone czytelne kopie kart ocen i stosowny formularz.

§ 27

1. CACIB Międzynarodowy
Certyfikat Wystawowego Championa Piękności jest przyznawany na wystawach międzynarodowych.
2. Certyfikat CACIB może otrzymać pies i suka, którym została przyznana ocena „DOSKONAŁA -lokata pierwsza” pies który otrzymał nominacje CACIB nie może otrzymać jednocześnie CAC
Certyfikat CACIB może zostać przyznany wyłącznie, jeżeli dany pies został oceniony, jako będący pierwszorzędnej jakości. CACIB nie łączy się automatycznie z oceną „DOSKONAŁĄ – lokata pierwsza” i certyfikatem CAC. Fakt przyznania CACIB sędzia wpisuje do karty oceny.
3. Certyfikat CACIB może być przyznany w klasie pośredniej, otwartej użytkowej oraz championów.
4. Warunkiem uzyskania tytułu Championa Międzynarodowego- Interchampion (Int.Ch.) jest uzyskanie certyfikatu CACIB na wystawie w innym kraju w klasie championów. Tytuł Championa Międzynarodowego jest przyznawany na wniosek właściciela psa, po uprzedniej weryfikacji przez ZK.PL
§ 28

1. Tytuł – Zwycięzca Młodzieży” -o tytuł ten konkurują w każdej rasie pies i suka z klasy młodzieży z ocenami doskonałymi i l lokatą
2. Tytuł – Najlepszy Pies/Suka w Rasie „. O tytuł ten mogą ubiegać się psy (suki) w każdej rasie z ocenami doskonałymi i l lokatą z klas: pośredniej, otwartej, użytkowej i championów
3. O tytuł – Zwycięzca Rasy (BOB) rywalizuje Najlepszy Pies w Rasie z Najlepszą Suką w Rasie.
4. Best In Show (Zwycięzca Wystawy) – o tytuł rywalizują Zwycięzcy BIS do 35 cm i BIS powyżej 35 cm
5. Best In Show Junior – o tytuł rywalizują Zwycięzcy Młodzieży z poszczególnych ras podczas konkurencji finałowej BIS Juniorów.
6.Najlepsze Szczenię, Najlepszy Baby – o tytuł ten walczą zwycięzcy
poszczególnych kategorii wiekowych z każdej rasy, które otrzymały najwyższe oceny i wygrały w porównaniu psa z suką w danej kategorii wiekowej.
7. Tytuł Zwycięzca Polski, Zwycięzca Europy, Zwycięzca Świata może być przyznany dodatkowo Zwycięzcy Rasy na wystawie specjalnej, europejskiej lub światowej.
8. Najlepsza Para Hodowlana , Najlepsza Hodowla, Najlepsza Suka Hodowlana , Najlepszy Reproduktor,
Najpiękniejszy Champion, Najlepszy Pies Użytkowy,Najpiękniejszy Weteran
– tytuły przyznawane w konkurencjach hodowlanych oraz dodatkowych.
§ 29

W sytuacji gdy wystawca stwierdza rażące uchybienia w ocenie sędziego, może złożyć protest do organizatora w trakcie trwania wystawy.
W takiej sytuacji po zakończeniu oceny na ringach winna zebrać się komisja sędziowska i rozpatrzyć zasadność protestu.
Przyznane przez sędziego certyfikaty i tytuły mogą zostać zakwestionowane przez Zarząd ZK.PL
po wpłynięciu skargi na piśmie, jeśli zostały wydane niezgodnie z regulaminem wystaw.
Weryfikacja może być dokonywana w każdym czasie, a w szczególności przy zatwierdzaniu tytułu championa.
Szczegółowe prawa i obowiązki organizatorów oraz sędziów.

§ 30

1. Obowiązki organizatora wobec sędziego
a) Organizator wystawy musi opiekować się sędzią, zgodnie z wcześniejszą umową, od chwili jego przyjazdu do czasu wyjazdu;
w przypadku sędziów zagranicznych obejmuje to zwykle dzień przed rozpoczęciem wystawy i dzień po jej zakończeniu,
b) Organizator musi pokryć koszty dojazdu sędziego, koniecznego noclegu i wyżywienia w czasie wystawy i podróży (dieta lub faktycznie poniesione koszty).
Organizator jest zobowiązany opłacić dojazd sędziemu przed wystawą (zakup biletu lub ekwiwalent na dojazd )
lub za zgodą sędziego, rozliczyć się niezwłocznie po zakończeniu wystawy.
c) Zaleca się, by ustalenia finansowe pomiędzy sędzią a organizatorami wystawy były dokonywane odpowiednio wcześniej w formie pisemnej umowy, i były respektowane przez obie strony.
d) Organizatorzy wystawy powinni przesłać sędziemu zaproszenie.
Sędzia jest zobowiązany do poinformowania organizatorów o przyjęciu bądź odmowie zaproszenia.
Sędzia powinien zawsze wywiązywać się ze swego obowiązku sędziowania, chyba, że będzie to niemożliwe z ważnych i uzasadnionych powodów.
Jeżeli z jakiegoś ważnego powodu sędzia nie może wypełnić swoich obowiązków, musi natychmiast poinformować o tym organizatora.
Rezygnacja musi zostać potwierdzona na piśmie.
e) Organizator wystawy musi utrzymywać w mocy swoje zaproszenie;
jego unieważnienie jest dopuszczalne jedynie z powodu działania siły wyższej lub na mocy wzajemnych ustaleń z sędzią,
W przypadku gdyby organizatorzy wystawy byli zmuszeni do jej odwołania, są oni zobowiązani do zwrócenia sędziemu kosztów, jakie do tej chwili poniósł.
Jeżeli sędzia z jakiegokolwiek powodu, poza siłą wyższą uzna, że nie jest w stanie wypełnić swoich obowiązków związanych z sędziowaniem,
jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty, jakie ponieść mogli w związku z tym organizatorzy
f) Sędzia musi być poinformowany wcześniej przed wystawą o rasach i ilości psów, jakie będzie sędziował.
Przesłanie tych informacji sędziemu odpowiednio wcześnie na piśmie jest obowiązkiem organizatora wystawy,
2.Zabrania się sędziemu przeglądać katalog wystawy przed lub w trakcie sędziowania.
Z tego względu organizator nie może udostępniać sędziemu katalogu przed zakończeniem wystawy.

§ 31

Wszystkie decyzje sędziego dotyczące opisu psa, przyznanego mu miejsca i oceny, jak również przyznania tytułów i certyfikatów są ostateczne i niepodważalne, z uwzględnieniem § 29
§ 32

Organizatorzy wystaw odpowiadają za wszelkie uchybienia przed Zarządem ZK.PL. W przypadku, kiedy organizatorem jest Zarząd ZK.PL odpowiada on przez Walnym Zebraniem Delegatów.
Przepisy końcowe

§ 34

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem każdorazowo rozstrzyga Zarząd ZK.PL powołaniem odpowiedniej uchwały bądź wydaniem decyzji.

§ 35

Regulamin może być zmieniony w drodze uchwały wydanej przez Walne Zebranie Delegatów bądź Zarząd ZK.PL

§ 36

Regulamin obowiązuje od dnia 10.06.2017