* 881380659* * 74 8132638 * FB ZwiazekKynologicznyPl
REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I LEGITYMACJI CZŁONKOWSKIEJ

REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I LEGITYMACJI CZŁONKOWSKIEJ

Związek Kynologiczny PL

Zgodnie z § 51 Statutu Towarzystwa P.2  Majątek i fundusze ZK.PL p 2 należy ustalić wysokość i sposób pobierania rocznej składki członkowskiej w granicach przyjętych przez Walne Zgromadzenie” Zarząd Związku ustala:

REGULAMIN POBIERANIA ROCZNEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ORAZ WYDAWANIA LEGITYMACJI CZŁONKOWSKIEJ

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Zgodnie z „ &12 p 9 statutu stowarzyszenia członek zwyczajny ma obowiązek regularnie opłacać składki członkowskie na ZK.PL .Uchwałę o wysokości składki członkowskiej ustala Zarząd, na ostatnim zebraniu .w ostatnim tygodniu kończącego się roku kalendarzowego. O jej wysokości składki na rok bieżący ogłasza publicznie. Członek przystępując do stowarzyszenia, zawiera umowę (w postaci statutu) i zobowiązuje się do zapłaty składek za rok kalendarzowy w którym jest pełnoprawnym członkiem ,taki obowiązek wynika ze statutu w przypadku nie wywiązania się z obowiązku , można dochodzić tego obowiązku na drodze sądowej. Przystąpienie do stowarzyszenia jest dobrowolne i każdy z członków ma prawo do wystąpienia w dowolnym okresie stosownym dokumentem . Składki członkowskie naliczane są za każdy rok kalendarzowy członkostwa od 01.stycznia do 31.grudnia bieżącego roku.

ROZDZIAŁ II

Opłacanie składek członkowskich

1. Terminy płacenia składek :

a. członkowie zwyczajni do 31 marca roku kalendarzowego na rok bieżący

c. nowi członkowie w raz z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków nie później niż 7  dni od podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych.

2. Składki należ wpłacać:

a. na konto bankowe Związku ( numer na stronie ZK.PL)

b. na zebraniach Związku lub dowolnym czasie bezpośrednio Skarbnikowi Związku

3. Ze względu na trudną sytuację materialną członek Związku może wystąpić w formie pisemnej do Zarządu Związku o przesunięcie terminu  składki członkowskiej lub jej obniżenie w terminach płacenia składek.

4. Zwolnić z opłat członkowskich lub obniżenie jej wysokości może również nastąpić bez wniosku zainteresowanego , a jedynie z inicjatywy Zarządu

5. Od opłaty składek członkowskich lub obniżenia jej wysokość Zarząd może zwolnić członka Związku na czas określony lub na stałe.

6. Fakt dokonanych opłat składek członkowskich odnotowywany jest na listach opłat składek członkowskich, oraz pokwitowaniem wpłaty wydanym przez Związku.

7. Fakt zwolnienia ze składek członkowskich lub obniżenia ich wysokości powinien być odnotowany w aktach osobowych danego członka.

8. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek członkowskich tj. do 31 marca następnego roku może skutkować skreśleniem z listy członków Związku i wystąpienie o ściągniecie należności wobec ZK.PL.

9. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Związku podejmuje Zarząd , jest ona poprzedzona pismem –upomnieniem skierowanym do członka zalegającego ze składkami.

ROZDZIAŁ III

Wydawanie legitymacji członkowskich

1. Ważna legitymacja członka zwyczajnego jest własnością Związku w treści zawiera :

a. nazwę Związku

b. Nazwę przydomka hodowlanego

c. imię/imiona i nazwisko członka

d. adres zamieszkania

e. datę wystawienia

f. numer legitymacji

g . miejsce na naklejki poświadczające opłacenie składki na bieżący rok

2. Użytkownik legitymacji zobowiązany jest do :

a. posługiwania się legitymacją w sposób nie naruszający dobrego imienia Związku

b. przechowywania legitymacji z zachowaniem należytej staranności, nie udostępniania legitymacji osobom trzecim

3. Legitymacja członkowska jest ważna wraz z naklejką poświadczającą opłacenie składki na bieżący rok .

4. Legitymacje będą wydawane tym członkom którzy dokonali opłat składek członkowskich w terminie lub są z opłat zwolnieni.

5. Nowo przyjętym członkom Związku legitymacje wydaje się w ciągu miesiąca od dnia podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków Związku. Kandydat na członka zwyczajnego Związku.

6. W razie kradzieży , zagubienia , zniszczenia lub utraty legitymacji członek jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zarząd z podaniem przyczyny i okoliczności utraty.

7. Zniszczona legitymacja podlega zwrotowi.

8. Po akceptacji przez Zarząd wyjaśnienia powodów utraty lub zniszczenia legitymacji członkowi w ciągu miesiąca od zawiadomienia wydaje się duplikat legitymacji.

9. Opłata za wydanie duplikatu legitymacji wynosi 20,00zł.

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia Ogólne

1. Ważna legitymacja członkowska jest dokumentem upoważniającym do wszelkich praw i przywilejów członkowskich zgodnych ze statutem i regulaminem przez okres trwania członkostwa

2. Członkowie z opłaconymi składkami mają prawo korzystać z dofinansowania do szkoleń organizowanych przez ZK.PL

3 W przypadku wystąpienia z pocztu członków legitymacje członkowską należy każdorazowo zdać jako załącznik do wniosku o wykreślenie z pocztu członków  .

4 Zdane legitymacje członkowskie są niszczone komisyjnie przez Zarząd w dniu podjęcia uchwały  o wykreśleniu członka oraz sporządzany jest protokół zdawczo odbiorczy.

ROZDZIAŁ V

WYSTĄPIENIE Z POCZTU CZŁONKÓW

  1. Każdy członek ma prawo do wystąpienia z pocztu członków . W celu uniknięcia naliczenia obowiązku składkowego na następny okres składkowy . Należy formalnie złożyć wniosek o wyrejestrowanie z pocztu członków do końca roku kalendarzowego. Dołączając do niego oryginał legitymacji i zaświadczenia o nadaniu przydomka na adres siedziby. https://zwiazek-kynologiczny.pl/wp-content/uploads/2023/08/wniosek-o-wyrejestrowanie-hodowli-2.pdf

Regulamin przyjęto Uchwałą Zarządu na zebraniu w :10.01.2019 r.

Marta Iskierska              Dariusz Robak

Prezes Zarządu               Skarbnik Zarządu

No comments.