* 881380659* * 74 8132638 * FB ZwiazekKynologicznyPl
Regulamin sędziów

Regulamin sędziów

Regulamin sędziów

§ 1

Niniejszy regulamin odnosi się do osób wpisanych bądź ubiegających się o wpisanie na listę sędziów kynologicznych w Polskim Klubie Kynologicznym.

§ 2

Ocen na wystawach psów rasowych, próbach pracy, konkursach, zawodach dokonuje sędzia kynologiczny.
Ocen na przeglądach miotów dokonuje sędzia kynologiczny lub asystent kynologiczny, sędzia stażysta lub osoba uprawniona przez ZK.PL
Przeglądów hodowlanych i kwalifikacyjnych dokonuje sędzia kynologiczny.

Asystenci, Sędziowie Stażyści, Sędziowie Kynologiczni

§ 3

W drodze do tytułu sędziowskiego należy odbyć trzy etapy pracy kynologicznej.
a) asystent kynologiczny
b) sędzia stażysta,
c)młodzieżowy asystent kynologiczny ( po ukończeniu 16 roku życia, po zdaniu egzaminu na młodzieżowego asystenta kynologicznego , odbyciu 10 staży na wystawach różnej rangi, po ukończeniu 18 roku życia może ubiegać się o możliwość zdawania egzaminu na sędziego krajowego)
d) sędzia kynologiczny

Asystentem może zostać wyłącznie pełnoletni członek organizacji, posiadający nieposzlakowaną opinię, który ukończył kurs na asystenta oraz zdał egzamin na asystenta kynologicznego.

Sędzią stażystą może zostać asystent kynologiczny, który przez okres dwóch lat wykonywał powierzone mu zadania (przeglądy miotów, sekretarzowanie w ringu wystawowym lub podczas prób pracy, organizowanie pokazów i konkursów wystawowych).

Aby uzyskać status sędziego stażysty, kandydat musi:
a) Ukończyć kurs na asystenta,
b) Zdać egzamin,
c) Rozpocząć staż na dowolnej wystawie psów rasowych organizowanej przez ZK.PL lub inną organizację kynologiczną w kraju lub za granicą.

Sędzią kynologicznym może zostać sędzia stażysta, który odbył staż określony niniejszym regulaminem oraz zdał egzamin na sędziego kynologicznego.

§ 4

Kandydaci na asystentów w Polskim Klubie Kynologicznym mogą ubiegać się o status asystenta zgodnie z § 3 niniejszego regulaminu.

§ 5

Kurs oraz egzaminy, o których mowa w §3 pkt. 1 i 4 przeprowadza Komisja Sędziowska przy PKK .

§ 6

Sposób przeprowadzania kursu oraz egzaminów, przyjmowania kandydatów określa odpowiednia uchwała wydana przez Zarząd Polskiego Klubu Kynologicznego

§7

Organizatorem kursu oraz egzaminów jest Komisja Sędziowska, przy ZK.PL.

§ 8
Egzamin teoretyczny na asystenta obejmuje wiedzę z zakresu:
– fizjologii psa,
– anatomii psa,
– genetyki,
– podstawowej znajomości wzorców ras psów,
– znajomości regulaminu prowadzenia przeglądów miotów
– znajomości podstaw zoopsychologii.
– znajomość Statutu oraz Regulaminów ZK.PL

Egzamin praktyczny obejmuje:

Wykorzystanie wcześniej nabytej wiedzy w:
– ocenie psów na ringu wystawowym
– podczas przeglądu miotu.
– sprawdzenie znajomości obowiązków osób funkcyjnych na ringu wystawowym.

§ 9

Po zaliczeniu egzaminu, kandydat otrzymuje nominację na asystenta kynologicznego.

§ 10

Nominacja, o której mowa w § 9 uprawnia asystenta do przebywania na ringu podczas wystawy w charakterze, sekretarza ringowego oraz opiekuna ringu.

§ 11

Staż sędziego nie może trwać dłużej niż 4 lata od momentu otrzymania nominacji na sędziego stażystę.
W czasie trwania stażu, sędzia stażysta zobowiązany jest to zaliczenia 10 asystentur wystawowych w ringu.
Po okresie czterech lat od momentu otrzymania nominacji, w przypadku braku podejścia do egzaminu na sędziego kynologicznego, nominacja zostaje anulowana.
Nominacja może zostać również anulowana za nie zaliczenie egzaminu na sędziego kynologicznego, nieprzestrzeganie Statutu oraz Regulaminów ZK.PL lub nieprzestrzeganie rozporządzeń, decyzji, nałożonych kar oraz uchwał wydanych przez władze ZK.PL

§ 12

Asystenta, sędziego stażystę na równi z sędzią kynologicznym obowiązuje Kodeks Etyki Sędziego, który jest integralną częścią niniejszego regulaminu,
Asystent i sędzia stażysta powinien wykonywać prace społeczne na rzecz Związku Kynologicznego PL.

§ 13

W przypadku zaliczenia przez sędziego stażystę stażu w okresie do 4 lat od momentu otrzymania nominacji, może on przystąpić do egzaminu na sędziego kynologicznego.

§ 14

O sposobie przeprowadzania egzaminu na sędziego kynologicznego decyduje Komisja Sędziowska przy PKK.

Zakres egzaminu na sędziego kynologicznego obejmuje m.in.:
– rozszerzoną znajomość wzorców ras psów,
– znajomość wzorców ras wybranej specjalizacji,
– znajomość Statutu oraz Regulaminów ZK.PL,
– znajomość wybranych zagadnień w hodowli psów rasowych,
– wykorzystanie wiedzy w praktycznej ocenie eksterieru,
– znajomość prowadzenia dokumentacji hodowlanej,
– czynny udział w organizacji wystaw

3. Egzamin teoretyczny na sędziego prób pracy obejmuje wiedzę z zakresu:

– fizjologii psa,
– anatomii psa,
– genetyki,
– podstawowej znajomości wzorców ras psów,
– znajomości regulaminu prowadzenia przeglądów miotów
– znajomości podstaw zoopsychologii.
– znajomość Statutu oraz Regulaminów ZK.PL
– ogólnej wiedzy o chorobach psów
– znajomości Regulaminu Konkursów i Prób Pracy
– historii pochodzenia psów

Egzamin praktyczny obejmuje:

– przedstawienie przygotowanego przez siebie psa przynajmniej w zakresie egzaminu PT
– przeprowadzenie i omówienie poszczególnych etapów psychotestów

4. Pozorant powinien wykazać się wiedzą z zakresu

– podstawowych informacji z psychologii psów wykorzystywanych do szkolenia sportowego,
– metodologią i etapowaniem do poszczególnych ćwiczeń.
– znaczenia reakcji hamowania w szkoleniu praktycznym
– czynników sprzyjających przeciążeniu,
– anatomii psa,
– fizjologii psa,
– szczepień ochronnych, żywienia psów
– udzielanie pierwszej pomocy psom,
– podstaw wychowania i szkolenia psów,
– historii pochodzenia psów,
– ogólnej znajomości ras psów podlegającym próbom pracy
– znajomości regulaminów szkolenia oraz regulaminów egzaminów i testów.
– musi zaliczyć na placu 60 godzin z psami w różnym wieku i o rożnym temperamencie

Egzamin teoretyczny będzie zawierać podstawowe pytania z w/w zagadnień.

Egzamin praktyczny

– udokumentowane zaliczenie pracy z psami
– przedstawić swoja prace z psami wyszkolonymi w zakresie PT i IPO

§ 15

Zaliczenie egzaminu na sędziego kynologicznego jest podstawą do wydania nominacji sędziowskiej na sędziego krajowego. Nominacja, o której tu mowa wydawana jest w drodze uchwały przez Zarząd PKK i wiąże się z wpisaniem na listę sędziów kynologicznych Polskiego Klubu Kynologicznego.
W przypadku niezaliczenia egzaminu kandydat na sędziego kynologicznego może ponownie przystąpić do egzaminu jednak nie wcześniej jak po upływie sześciu miesięcy od daty ostatniego egzaminu.
Wpisanie na listę sędziów kynologicznych, o którym mowa w § 15 pkt. 1 umożliwia osobie wpisanej samodzielne podejmowanie decyzji, o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu.Sędzią międzynarodowym może zostać sędzia:
– który odbywał staże na wystawach rangi wyższej niż krajowa, jako sędzia stażysta
– który sędziuje więcej niż rok jako sędzia krajowy min. 7 wystaw
– który czynnie uczestniczy w pracach związanych z działalnością i rozwojem klubu
Rozszerzenie uprawnień sędziowskich.
Sędzia prób pracy może rozszerzyć swoje uprawnienia o specjalność sędziego Eksterieru:

– zaliczenie staży na sędziego krajowego na 5 wystawach,
– zaliczenie staży na sędziego międzynarodowego na 10 wystawach w tym wystawa klubowa międzynarodowa lub wyższej rangi.
– napisanie pracy specjalizacyjnej z zakresu wyznaczonego tematu kynologii
Sędzia Kynologiczny eksterieru może rozszerzyć swoje uprawnienia do uprawnień sędziego prób pracy po uprzednim zdaniu egzaminu teoretycznego
oraz zaliczeniu egzaminu praktycznego jako przewodnik wraz z wyszkolonym przez siebie psem z zakresu co najmniej PT1 lub IPO.

§ 16

Sędziowie kynologiczni dzielą się na sędziów krajowych, międzynarodowych, oraz sędziów prób pracy psów.

Sędzią krajowym może zostać osoba, która zdała egzamin na sędziego kynologicznego, zliczyła stosowną ilość odbytych staży i złożyła pracę sędziowską. Sędzia taki może dokonywać oceny na wystawach krajowych, wykonywać przeglądy hodowlane, kwalifikacyjne, przeglądy miotów oraz oceny hodowli.
Sędzią międzynarodowym zostaje osoba, która spełniła wymogi napisane w § 15 pkt 4 i została wpisana na listę sędziów międzynarodowych PKK. Sędzia kynologiczny może dokonywać oceny na krajowych i międzynarodowych wystawach psów rasowych, konkursach, zawodach, wykonywać przeglądy hodowlane, kwalifikacyjne, przeglądy miotów oraz oceny hodowli. Sędzia międzynarodowy może oceniać psy na wystawach międzynarodowych, na które otrzymał zaproszenie. .
Sędzia ras to sędzia, który posiada odpowiednią wiedzę i uprawnienia do dokonywania oceny określonej rasy, kilku ras, bądź wszystkich ras. Sędzia wszystkich ras – to sędzia, który posiada odpowiednią wiedzę i uprawnienia do sędziowania wszystkich ras na wszystkich wystawach. Sędzia taki uprawniony jest także do oceny konkurencji finałowych BOG, BIS.
Sędzia prób pracy psów – przeprowadza kwalifikację psów do hodowli na podstawie przeprowadzonych psychotestów dla ras które im podlegają, ocenia psy podczas zawodów, konkursów, mistrzostw.
Sędziowie kynologiczni otrzymują od Zarządu pieczątkę sędziego kynologicznego oraz legitymację sędziowską, a asystenci i sędziowie stażyści otrzymują również indeksy, które są własnością ZK.PL.

Kodeks etyki sędziego

§ 17

Sędzia kynologiczny podczas wykonywania swoich obowiązków powinien zawsze kierować się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciem obowiązku oraz przestrzegać dobrych obyczajów.
Sędziemu nie wolno wykorzystywać swojego stanowiska w celu wspierania interesu własnego lub innych osób.
Sędzia ma obowiązek dbać o autorytet pełnionej funkcji sędziego kynologicznego, o dobro ZK.PL, jego władz i członków, należycie szanować i starannie przestrzegać statutu oraz regulaminów ZK.PL.
Sędzia ma obowiązek unikać wszelkich zachowań, które mogłyby przynieść ujmę posiadanej funkcji Związku Kynologicznego PL i ich władz, członków oraz regulaminów lub osłabić zaufanie, co do bezstronności wydawanych przez sędziego decyzji.
Sędzia kynologiczny ma obowiązek wymagać od siebie jak i od innych sędziów respektowania regulaminów oraz nienagannego zachowania.
Kodeks etyki sędziego kierowany jest odpowiednio do wszystkich sędziów kynologicznych, sędziów prób pracy, sędziów stażystów oraz młodzieżowych asystentów kynologicznych .

§ 18
Prawa i obowiązki sędziów kynologicznych.
Przepisy te stosuje się odpowiednio również do sędziów stażystów i asystentów.

Sędzia ma prawo do:
a) Posiadania i używania legitymacji sędziego kynologicznego,
b) Posiadania pieczątki sędziego kynologicznego, plakietki sędziego kynologicznego podczas wystaw, na których sędziuje,
c) Oceny psów na wystawach, na których jest sędzią oraz przeglądach,
d) Otrzymania pisemnego potwierdzenia odbytego sędziowania lub oceny podczas przeglądu,
e) Otrzymania zwrotu poniesionych kosztów z tytułu sędziowania,
f) Otrzymania zaproszenia do sędziowania na wystawę minimum 1 miesiąc wcześniej,
g) Zapewnienia przez organizatora wystawy odpowiednich warunków umożliwiających dobre sędziowanie, tj. nocleg, posiłek, transport z hotelu do wystawy i z powrotem oraz innej pomocy,
h) Otrzymania od organizatorów wystaw wszelkiej pomocy podczas pełnienia swoich funkcji na wystawach ZK.PL
Sędzia ma obowiązek:
a) Przestrzegać zasad etyki sędziego kynologicznego,
b) Uczciwie i bezstronnie dokonywać oceny psów,
c) Stale uzupełniać i poszerzać swoją wiedzę kynologiczną,
d) W przypadku braku możliwości sędziowania na danej wystawie bądź oceny na przeglądzie, z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie organizatora. Pod pojęciem „odpowiednie wyprzedzenie” należy rozumieć 14 dni poprzedzających dzień wystawy. W takim przypadku powołuje się sędziego zastępczego.
e) Powiadomić Zarząd o fakcie utraty legitymacji członkowskiej,
f) Przestrzegać Statutu oraz Regulaminów Związku Kynologicznego PL
g) Dbać o dobre imię ZK.PL
h) Sumiennie wykonywać obowiązki nałożone na niego przez organizatora wystaw, a w szczególności przybyć na miejsce wystawy o określonej godzinie,
i) Dostosowywać się do zaleceń Zarządu ,
j) unikać wszelkich zachowań, które mogłyby podważyć bezstronność sędziów.
Sędzia nie może:

a) Oceniać psów będących jego własnością lub własnością osoby prowadzącej z nim wspólne gospodarstwo.
b) Łamać zasad etyki sędziowskiej, w tym także zasad swobodnej oceny wystawianych lub przeglądach psów,
c) Publicznie krytykować innego sędziego kynologicznego,
d) Spożywać alkoholu podczas wystawy,
e) Wykonywać obowiązków sędziego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
f) Ulegać jakimkolwiek działaniom i presjom, które mogą wpływać na jego bezstronność.

Utrata uprawnień Sędziego Kynologicznego ZK.PL

§ 19

Sędzia może stracić swoje uprawnienia:
a) Jeśli zaprzestał praktyk sędziowskich na okres dłuższy, niż 5 lat.
b) Jeśli złamał zapisy Statutu lub Regulaminów ZK.PL
Sędzia traci swoje uprawnienia decyzją Zarządu Głównego oraz Komisji Sędziów
Sędzia ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania. W przypadku złożenia takiego odwołania, na czas od wydania decyzji Zarządu o odebraniu uprawnień sędziowskich do czasu podjęcia ostatecznej decyzji przez Walne Zebranie, uprawnienia tego sędziego zostają zawieszone. Przez sformułowanie „zawieszenie” należy rozumieć fakt, iż sędzia ten nie może dokonywać oceny psa na wystawie, używać pieczątki oraz plakietki sędziego oraz przyjmować i akceptować zaproszeń na wystawy w charakterze sędziego ZK.PL Nie może też dokonywać przeglądów miotów i przeglądów hodowlanych ZK.PL

Przepisy końcowe

§ 20

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem każdorazowo rozstrzyga Zarząd Polskiego Klubu Kynologicznego w drodze wydania decyzji bądź uchwały.

§ 21

Regulamin obowiązuje w momencie jego uchwalenia.