881380659

Regulamin

Stowarzyszenie Miłośników Psów Rasowych zmieniło nazwę na Związek Kynologiczny PL (ZK.PL).

tło

Związek Kynologiczny PL Jest członkiem FOK oraz Światowej Organizacji WDF.

tło

UWAGA !!! Składka członkowska płatna po terminie wynosi 60zł

tło

Związek Kynologiczny PL oświadcza ,że nie jest w żaden sposób powiązany ze Stowarzyszeniem Związek Kynologiczny w Polsce z siedzibą w Warszawie .

tło

Wszystkie psy urodzone po 01.01.2017 nabywając uprawnienia hodowlane mają obowiązek ustanowienia profilu DNA

REGULAMIN HODOWLI PSÓW RASOWYCH

Przepisy ogólne

1&

 Regulamin Hodowli Psów Rasowych wprowadza się na podstawie §24 pkt. 8 Statutu Związek Kynologiczny PL , zwanego dalej Stowarzyszeniem.

 &2

 Hodowla psów rasowych prowadzona przez członków Związku  jest hodowlą amatorską.

 &3

 Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych. A także eliminacja obciążeń genetycznych .

 &4

 Hodowlę psów rasowych w Polsce ukierunkowuje Zarząd  Związku poprzez powoływane przez siebie: Komisję Hodowlaną i Kluby Ras.

 &5

 Hodowcą jest członek Stowarzyszenia, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany. Członkowie Związku mogą posiadać psy na zasadzie współwłasności.

&6

 Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Psów Rasowych należy do Zarządu – za pośrednictwem Komisji Hodowlanej.

&7

Zmiany danych.

 1. Zmiana właściciela psa/suki lub zmiana jego adresu powinna być zgłoszona za pośrednictwem Oddziału do Zarządu Głównego celem weryfikacji danych oraz odnotowania w rodowodzie/wyciągu z KW, na podstawie pisemnego zrzeczenia poprzedniego właściciela.

II Przydomki hodowlane

&8

 1.  Członek stowarzyszenia, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd przydomka hodowlanego. Przydomek zgłasza się na formularzu ( zał. nr 1). Członek Związku występując o rejestrację przydomka ma obowiązek zarejestrować go za pośrednictwem biura Zarządu ZK.PL
 2. Zarząd ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę.
 3. Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę.
 4. Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie rodowodów dla szczeniąt.
 5. Nazwę psa pisze się wielkimi literami, zaś przydomek hodowlany małymi np. AXAz Zielonego Wzgórza, ATOS Paryżanin. Przydomek hodowlany może być pisany przed lub po nazwie psa, co ustala się przy rejestrowaniu przydomka.
 6. Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę samą literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion szczeniętom z kolejnych miotów.

 &9

 1. Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd jest chroniony. Po zatwierdzeniu przydomek może być zmieniony w wyjątkowych sytuacjach, na pisemną prośbę.
 2. Przydomek hodowlany może zostać przekazany nowemu właścicielowi na zasadzie dziedziczenia lub przez zawarcie stosownej umowy. O fakcie tym należy powiadomić Zarząd Związku w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.
 3. W szczególnych przypadkach, na wniosek hodowcy, hodowle mogą mieć różne przydomki.

 III Kwalifikacje hodowlane

&10 

 1. Suką hodowlaną jest suka zarejestrowana w Stowarzyszeniu oraz wpisana do Księgi Rodowodowej (KR) lub Księgi Wstępnej (KW).
 2. Do hodowli dopuszcza się wyłącznie sukę, która posiada w rodowodzie adnotację o nabyciu uprawnień hodowlanych.
 3. Suka uzyskała uprawnienia hodowlane w innej organizacji
 4. Stosownego wpisu może dokonać członek Zarządu Głównego lub osoba upoważniona potwierdzając wpis własnoręcznym podpisem oraz umieszczając datę i pieczęć imienną.
 5. Suka nabywa uprawnienia hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu.

 &11

 Rozróżniamy następujące rodzaje (klasy) hodowlane:

a)Suka hodowlana,

b)Licencjonowana suka hodowlana

3) Suka hodowlana Champion.

  &12

  1. Suka hodowlaną jest suka, która:

a) ukończyła 15 miesięcy, z wyjątkiem ras wymienionych w Załączniku Nr 2,
b)uzyskała po ukończeniu 15 miesięcy, lub w przypadku ras wymienionych w Załączniku Nr 2 po ukończeniu 12 miesięcy, ocenę co najmniej bardzo dobrą na wystawie organizowanej przez Związek klasie pośredniej, otwartej lub pracującej lub uzyskała na przeglądzie hodowlanym ocenę co najmniej bardzo dobrą.
c)została przebadana w kierunku dysplazji stawów biodrowych – wynik A lub B (dotyczy towyłącznie ras z listy zamieszczonej w zał.9 do Regulaminu Hodowli).

   1. Licencjonowaną suką hodowlaną jest suka, która:

a)Od piątego pokolenia wszyscy przodkowie posiadali udokumentowane pochodzenie rodowodowe
b)została przebadana w kierunku dysplazji stawów biodrowych – wynik A lub B (dotyczy to wyłącznie ras z listy zamieszczonej w zał.10 do Regulaminu Hodowli).
c) posiada certyfikat identyfikacyjny DNA (obowiązuje od 01.01.2013)
d) posiada badania w kierunku chorób predysponowanych dla danej rasy z wynikiem ujemnym

3.Suką hodowlaną klasy Champion jest suka, która spełnia wymagania określone w § 11, pkt 1 a) i b) oraz     dodatkowo:

a)uzyskała trzy wnioski CAC /lub CACIB   na wystawach organizowanych przez Związek od co najmniej dwóch różnych     sędziów,
b)zaliczyła testy psychiczne

&13

   1. Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu o zawieszenie uprawnień hodowlanych suki na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się hodowcy do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
   2. Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat.
   3. Komisja Hodowlana, na wniosek hodowcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowli suki, która ukończyła 8 lat, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji.

IV Pies reproduktor

&14

   1. Reproduktorem jest pies zarejestrowany w Stowarzyszeniu oraz wpisany do Księgi Rodowodowej (KR) lub Księgi Wstępnej (KW).
   2. Do hodowli dopuszcza się wyłącznie psa, który posiada w rodowodzie adnotację o nabyciu uprawnień psa reproduktora.
   3. Stosownego wpisu może dokonać członek Zarządu Głównego lub osoba upoważniona potwierdzając wpis własnoręcznym podpisem oraz umieszczając datę i pieczęć imienną.
   4. Pies uzyskał uprawnienia hodowlane w innej organizacji
   5. Pies nabywa uprawnienia hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu.
   6. Właściciel reproduktora zarejestrowanego w ZK.PL musi mieć opłaconą składkę członkowską.

&15

Rozróżniamy następujące rodzaje (klasy) hodowlane:

   1. Reproduktor,
   2. Licencjonowany Reproduktor
   3. Reproduktor Champion

 &16

 

   1. Pies reproduktor to pies, który:

a) ukończył 15 miesięcy
b) uzyskał ocenę co najmniej bardzo dobrą na wystawie organizowanej przez Stowarzyszenie lub otrzymał na przeglądzie hodowlanym ocenę co najmniej bardzo dobrą,

 1. Licencjonowanym reproduktorem jest pies, który:

a)Od piątego pokolenia wszyscy jego przodkowie posiadali udokumentowane pochodzenie rodowodowe
b)został przebadany w kierunku dysplazji stawów biodrowych – wynik A lub B (dotyczy to wyłącznie ras z listy zamieszczonej w zał.10 do Regulaminu Hodowli).
c) posiada certyfikat identyfikacyjny DNA (obowiązuje od 01.01.2013)
d) posiada badania w kierunku chorób predysponowanych dla danej rasy z wynikiem ujemnym

3. Psem reproduktorem klasy Champion jest pies, który spełnia wymagania określone w § 14, pkt 1 a) i b) oraz uzyskał trzywnioski CAC /lub CACIB  na wystawach organizowanych przez Stowarzyszenie od co najmniej dwóch różnych sędziów,

c) zaliczył testy psychiczne

&17

   1. Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu o zawieszenie uprawnień hodowlanych reproduktora na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się właściciela do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
   2. Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego, ani limitu kryć.
   3. Uznanie uprawnień reproduktora z innej organizacji kynologicznej jest możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli uprawnienia te są równoważne z wymaganiami określonymi w § 15.

V Prawa i obowiązki hodowcy

&18

1.Hodowca ma prawo do:

 1. uzyskania porad i wszelkich informacji,
 2. dostępu do listy reproduktorów zarejestrowanych w Stowarzyszeniu
 3. wyboru reproduktora,
 4. krycia psem posiadającym rodowód innej organizacji kynologicznej
 5. odchowania wszystkich urodzonych szczeniąt,
 6. zastrzeżenia że sprzedawane szczenię jest niehodowlane; zapis ten musi znaleźć się w rodowodzie.
 7. otrzymania rodowodów dla szczeniąt przed ukończeniem przez nie 8 tygodni, o ile dopełnił wszystkich formalności zgodnie z §22 regulaminu

2.Hodowca ma obowiązek:

   1. Wszczepić mikroczipy wszystkim zwierzętom hodowlanym w tym szczeniętom na swój koszt
   2. rejestrować wszystkie szczenięta z jego hodowli
   3. sprzedawać szczenięta wyłącznie z rodowodami i umowami kupna /sprzedaży
   4. otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację, właściwie żywić, chronić przed przypadkowym kryciem, poddawać szczepieniom ochronnym,
   5. zapewnić swoim psom dożywotnią opiekę
   6. prawidłowo odchowywać szczenięta, dbać o ich zdrowie i prawidłową socjalizację wykonać szczepienia ochronne według wieku
   7. przekazywać szczenięta nowym nabywcom nie wcześniej niż w 8 tygodniu życia minimum 2x odrobaczone zaszczepione odpowiednio do wieku z potwierdzeniem w książeczce zdrowia
   8. upewnić się czy pies, którym zamierza kryć sukę, jest reproduktorem,
   9. ograniczyć krycia suki do 1 miotu w jednym roku kalendarzowym nie częściej jak 2 razy w przeciągu 18 miesięcy dając jej możliwość regeneracji po poprzednich ciążach
   10. przed kryciem suki ustalić z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia należności za krycie i sporządzić stosowną umowę
   11. najpóźniej 28 dni po urodzeniu szczeniąt zgłosić miot do Biura Zarządu z wykorzystaniem Załącznika Nr 3 „Karta miotu”. Używając reproduktora spoza Związku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię rodowodu reproduktora oraz ewentualnie inne dodatkowe dokumenty potwierdzające nabycie uprawnień reproduktora,
   12. opłacać składkę członkowską oraz inne należności wynikające z obowiązującej w Stowarzyszeniu tabeli.
   13. na żądanie Zarządu Oddziału poddać się kontroli warunków utrzymania psów; kontrolaprzeprowadzana jest na koszt Oddziału Związku
   14. na żądanie Zarządu Oddziału, w trakcie przeglądu miotu przedstawić do kontroli szczenięta wraz z matką.
   15. na żądanie Zarządu Oddziału poddać swoje psy badaniom genetycznym; sposób rozliczenia kosztów badań ustala dla każdego przypadku indywidualnie Zarząd Oddziału.
   16. w przypadku zbycia psa dorosłego oraz szczenięcia, wypełnić w trzech egzemplarzach kartęzmiany właściciela (wzór załącznik) i
   • jeden egzemplarz dostarczyć do Zarządu Głównego,
   • jeden zatrzymać w dokumentacji hodowlanej
   • jeden przekazać nowemu właścicielowi.
   • w przypadku przebywania na terenie hodowli, nie sterylizowanych lub kastrowanych psów i sukbez rodowodu, z każdego miotu poddawać badaniom DNA jednoszczenię wskazane przez wykonującego przegląd, ponosząc koszty tego badania, Zarząd Główny na wniosek hodowcy możezwolnić z tego obowiązku.Ograniczyć stado podstawowe do 12 sztuk hodowlanych

17. badać psy w kierunku chorób predysponowanych dla danej rasy celem wyeliminowania z hodowli osobników
obciążonych wadami.

3 . Hodowla większa niż 12 sztuk stada podstawowego wymaga spełnienia szczególnych kryteriów może zostać zarejestrowana za zgodą tylko i wyłącznie zarządu

 1. Przejdzie pozytywnie kontrolę warunków psów w hodowli
 2. nie rzadziej niż co pół roku poddać się kontroli warunków utrzymania
 3. w hodowlach masowych z każdego miotu poddawać badaniom DNA jedno szczenię wskazaneprzez wykonującego przegląd, ponosząc koszty tego badania, Zarząd Główny na wniosek hodowcymoże zwolnić z tego obowiązku
 4. w hodowlach masowych psów i dokumentacji hodowlanej; kontrola przeprowadzana jest na koszt hodowcy, Zarząd Głównyna wniosek hodowcy może zwolnić z tego obowiązku jeśli hodowla nie wykazuje błędów.

 &19

VI Zabrania się hodowcy:

   1. przekazywania szczeniąt nabywcom bez równoczesnego wydania rodowodów (m.in. rodowód nie może być użyty jako zabezpieczeniem spłaty należności za szczenię)
   2. używania do hodowli suk, które nie są sukami hodowlanymi i psów, które nie są reproduktorami.
   3. rozmnażania suk, które ukończyły 9 lat, a także suk w złej kondycji fizycznej,
   4. rozmnażania suk i psów obciążonych chorobami i wadami genetycznymi, znacznie odbiegającychod wzorca rasy, a także nadmiernie agresywnych.
   5. przyczyniania w jakikolwiek sposób się do rozmnażania jak również obrotu psami bezrodowodów, z wyłączeniem działań organizacji ochrony zwierząt.

&20 

Zaleca się, aby hodowca:

   1. nie krył suki częściej niż raz na 10 miesięcy oraz ograniczył ilość miotów uzyskanych od jednej suki do max. 7 w ciągu jej życia,
   2. udzielał nabywcom szczeniąt porad dotyczących prawidłowej pielęgnacji, żywienia i utrzymania psa,
   3. przesyłał regularnie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia nazwiska i adresy nowych właścicieli przedanych szczeniąt celu wpisania ich w księgę rodowodową.
   4. brał udział w wystawach psów rasowych oraz poddawał swoje psy/suki przeglądom hodowlanym,testom psychicznym, badaniom w kierunku chorób dziedzicznych, a także poddał swoją hodowlę ocenie

&21

Przegląd hodowlany

    1. Przegląd hodowlany mogą przeprowadzić osoby do tego powołane
    2. Do przeglądu mogą być dopuszczone jedynie psy i suki, które ukończyły 15 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wykonanie przeglądu psom / sukom młodszym, ale wówczas należy powtórzyć przegląd lub uzyskać odpowiednią ocenę na wystawie po osiągnięciu wymaganego wielu 15 miesięcy.
    3. Po pozytywnym przeglądzie psu/suce zostaje wszczepiony mikro czip
    4. Na przeglądzie psu przyznawane są punkty za zgodność ze wzorcem rasy, maksymalnie 45 pkt.
    5. Aby pies był zakwalifikowany do hodowli, musi uzyskać co najmniej 27 pkt.
       • Wynik przeglądu jest wpisywany w kartę przeglądu hodowlanego
       • Przeglądy hodowli i warunków utrzymania reproduktora mogą przeprowadzić sędziowie stażyści ,lub osoby wyznaczone przez związekPrzeglądy te ,są organizowane na wniosek hodowcy przez Zarząd Oddziału.

    &22

Rejestracja i przeglądy miotów

Aby zarejestrować miot hodowca musi:

 1.    zarejestrować sukę hodowlaną, którą planuje kryć
 2.   podpisać z właścicielem reproduktora potwierdzenie krycia  (zał. 4)
 3.  w ciągu 3 tygodni od urodzenia szczeniąt wysłać do Zarządu Głównego formularz zamówienia rodowodów dla szczeniąt   (zał 5) wraz z kopią potwierdzenia krycia i potwierdzeniem wpłaty na konto Zarządu Głównego Związku odpowiedniej kwoty za rodowody; w przypadku krycia reproduktorem nie zarejestrowanym w Związku  należy dołączyć jego czytelną kopię rodowodu
 4. imiona wszystkich szczeniąt z danego miotu muszą zaczynać się na tą samą literę
 5. po ukończeniu 5 tygodni szczeniąt hodowca zobowiązany jest skontaktować się swoim Oddziałem Związku i umówić się na przegląd miotu; podczas wykonywania  przeglądu miotu szczenięta zostają oznakowane czipem;
 6. przeglądy miotów mogą wykonywać tylko osoby upoważnione przez Związek  lub upoważnieni lekarze weterynarii; wynik przeglądu wpisuje się na formularzu przeglądu miotu
 7. szczenięta muszą zostać poddane przeglądowi w wieku co najmniej 5 tygodni, a maksymalnie 3 miesięcy;
  1. VI Ekwiwalent za krycie

  2. &23

    Przed dokonaniem krycia, właściciel suki i właściciel reproduktora powinni ustalić warunki rozliczenia należności za krycie, sporządzić stosowną umowę  sprawy sporne reguluje Kodeks Cywilny, Związek może pełnić rolę mediatora. 

   VII. Dokumentacja hodowlana

  3. &24 

Księga Rodowodowa (KR)

 1. są rejestrowane wszystkie psy/suki, u których są znane co najmniej trzy pokolenia przodków tj. rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. W wyjątkowych przypadkach do KR może być wpisany pies/suka o potwierdzonym pochodzeniu, w którego rodowodzie brakuje danych z powodu nie udostępnienia ich przez inne organizacje.(FCI)
 2. Podstawą rejestracji jest dokument pochodzenia wydany przez dowolną organizację kynologiczną; w innych przypadkach obowiązują odrębne przepisy.

 &25

    1. Rodowód wydany przez Związek Kynologiczny PL jest wypisem z  Księgi Rodowodowej.
    2. Rodowód jest poświadczeniem pochodzenia psa.
    3. Rodowód zawiera również informacje o jakości hodowlanej przodków, a w szczególności tytuły championa, wyniki prześwietleń, badań, testów psychicznych i przeglądów hodowlanych, oraz inne cechy ważne dla danej rasy.
    4. Wszystkie szczenięta o znanym 4-pokoleniowym pochodzeniu, wywodzące się z hodowli zarejestrowanych w ZK.PL otrzymują rodowody i są rejestrowane w KR, pod warunkiem, że ich rodzice zostali zakwalifikowani do hodowli.
    5. Pies/suka może mieć wpisaną w rodowód adnotację o wykluczeniu z hodowli; adnotacja taka może być wpisana podczas przeglądu miotu lub przeglądu hodowlanego.
    6. Rodowód może zawierać informację o przeprowadzonych testach genetycznych potwierdzających pochodzenie.
    7. Szczenięta po rodzicach z licencją hodowlaną uzyskują rodowody z dopiskiem „elita”.
    8. PL uznaje rodowody i metryki wydawane przez inne organizacje kynologiczne, polskie i zagraniczne, prowadzące księgi rodowodowe, gwarantujące czystość rasy; ich listę zatwierdza
    9. Karta krycia i karta miotu są podstawą do wystawienia rodowodów, które wydaje Zarząd.
    10. Rodowód na podstawie wniosku o wpisanie do Związkowej Księgi Rodowodowej ( zał. Nr 6) ma prawo otrzymać pies/suka:
    • posiadający rodowód lub metrykę innego związku kynologicznego
    • posiadający udokumentowane pochodzenie i oświadczenie właściciela o zgodności z zawartymi danymi

Rodowód

     &26

KSIĘGA WSTĘPNA (KW)

 1. Księgę Wstępną prowadzi się w wypadku gdy pies/ suka nie mają potwierdzonego pochodzenia
 2. Do Księgi Wstępnej wpisuje się dorosłego psa lub sukę, których wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego. Na przeglądzie kwalifikacyjnym wypełnia się „Wniosek o wpisanie psa/suki do Księgi Wstępnej” (wzór – zał. nr 7). Właściciel psa/suki wpisanego do Księgi Wstępnej otrzymuje Wyciąg z Księgi Wstępnej.
 3. Przeglądu kwalifikacyjnego dokonuje osoba uprawniona przez Zarząd do przeprowadzania przeglądów hodowlanych
 4. Po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji psa/suki do Księgi zostaje ona zaczipowana a numer wpisany do ewidencji.
 5. Psa/sukę, których cztery  pokolenia przodków (rodzice, dziadowie .pradziadowie i pra pra dziedowie ) figurują w KW, wpisuje się do Polskiej Księgi Rodowodowej..
 6. Potomstwu psów z KW wydaje się Rodowód Wstępny (jeśli cztery pokolenia figurują w KW i nie ujawniły się cechy niepożądane)
 7. W przypadku ujawnienia się  niepożądanych cech które można wyeliminować przy właściwej pracy hodowlanej  trwa nadal praca nad rasą aż do osiągnięcia możliwości uzyskania rodowodu według regul. 5
 8. Jeśli ujawnią się cechy wskazujące jednoznacznie do domieszki innej rasy linia chowu zostaje zatrzymana.

&27

RODOWÓD WSTĘPNY(RW)

 1. Rodowód wydany przez Związek Kynologiczny PL jest wypisem z  Księgi Wstępnej
 2. Rodowód Wstępny jest poświadczeniem pochodzenia psa.
 3. Rodowód Wstępny zawiera również informacje o jakości hodowlanej przodków, wyniki prześwietleń, badań, testów psychicznych i przeglądów hodowlanych, oraz inne cechy ważne dla danej rasy.
 4. Wszystkie szczenięta o nieznanym do trzeciego pokolenia pochodzeniu, wywodzące się z hodowli zarejestrowanych w ZK.PL otrzymują rodowody wstępne  i są rejestrowane w KW, pod warunkiem, że ich rodzice zostali zakwalifikowani do hodowli.
 5. Pies/suka może mieć wpisaną w rodowód wstępny adnotację o wykluczeniu z hodowli; adnotacja taka może być wpisana podczas przeglądu miotu lub przeglądu hodowlanego.
 6. Rodowód Wstępny może zawierać informację o przeprowadzonych testach genetycznych potwierdzających pochodzenie.
 7. Karta krycia i karta miotu są podstawą do wystawienia rodowodów wstępnych, które wydaje Zarząd.
 8. Rodowód wstępny otrzymuje szczenię które nie nabyło praw do rodowodu ,którego rodzice posiadają prawa hodowlane i są wpisane do KW

&28

 1. Rodowody , rodowody wstępne i Wyciągi z KW KR są drukami ścisłego zarachowania. Zarząd jest zobowiązany prowadzić ewidencję tych druków. Każdy druk musi być opatrzony numerem ewidencyjnym.
 2. Rodowód , rodowód wstępny lub Wyciąg z KW , KR jest wydawany przez Zarząd ZK.PL a  odbierany przez właściciela osobiście lub korespondencyjnie.
 3. Dokumentację psów zarejestrowanych w ZK.PL stanowią:
     • księga rodowodowa ZK.PL w wersji elektronicznej
     • spis hodowli w formie elektronicznej
     • teczki hodowli, w których znajduje się dokumentacja hodowlana: kopie dokumentów
     • pochodzenia, poświadczenia krycia, zamówienia rodowodów, etc

&29

 O zagubieniu rodowodu lub wyciągu z KW właściciel psa zawiadamia Zarząd, który unieważnia zagubiony dokument i wydaje nowy z adnotacją „duplikat”.

&30

Testy psychiczne.

 1. Testy psychiczne mogą wykonywać osoby uprawnione przez Zarząd Główny Związku posiadające odpowiednią wiedzę z zakresu psychologii zwierząt.
 2. Test psychiczny może być wykonany u każdego psa powyżej jednego roku życia, niezależnie odrasy i płci, zgodnie z oddzielnymi wytycznymi Zarządu Głównego Związku.

VIII. Postanowienia końcowe

& 31

 Szczegółowe przepisy dotyczące dokumentacji hodowlanej i jej obiegu zawarte są w załącznikach stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.

&32

 1. Do podejmowania decyzji hodowlanych w szczególnych sytuacjach upoważniony jest Zarząd Oddziału; o wszystkich decyzjach powinien być powiadomiony Zarząd Główny;
 2. W przypadku naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu przez hodowców Zarząd kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński, za wyjątkiem spraw uregulowanych w § 12 pp1. i § 16 pp1.
 3. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, Zarząd Główny może zastosować wobec członka kary zgodnie z 50 ust 2 Statutu.
 4. Zarząd Główny może zakwestionować decyzję wydane przez Zarząd Oddziału.
 5. Wszystkie decyzje Zarządu Oddziału i Zarządu Głównego muszą mieć formę pisemną wraz z uzasadnieniem;
 6. We wszystkich przypadkach:
 • organem odwoławczym od decyzji Zarządu Oddziału jest Zarząd Główny Związku,
 • organem odwoławczym od decyzji Zarządu Głównego jest Walne Zebranie Członków Związku.
 • Decyzje Walnego Zebrania Członków Związku są ostateczne

7.W przypadku ustania członkostwa właściciela teczka hodowli jest przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku, w którym ustało członkostwo, natomiast dane jego psów/suk pozostają bezterminowo wpisane w KR.

&33

 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych dobrem hodowli psa rasowego, decyzje wykraczające poza zakres ustalony w niniejszym Regulaminie podejmuje Zarząd.
 2. W przypadku istotnych wątpliwości Zarząd może zarządzić badanie DNA celem ustalenia pochodzenia lub identyfikacji psa.

&34

 Kwestię odpłatności wynikających z niniejszego regulaminu reguluje tabela opłat zatwierdzana przez Zarząd. Regulamin został opracowany zgodnie z postanowieniami Zarządu.

XI NAGRODY I KARY

&35

NAGRODY

 

CERTYFIKAT WZOROWEJ HODOWLI

O certyfikat ,,Wzorcowa Hodowla” mogą ubiegać się wszyscy członkowie Związku Kynologicznego PL Którzy:

 1) Posiadają doskonałą znajomość hodowanej rasy. (potrafią udzielić wyczerpujących informacji na jej temat skąd się wzięła do czego służyła kiedyś i obecnie dla jakich osób się nadaje a dla jakich nie itp.)
 2) Regularnie opłacają składki członkowskie.
3) Sumiennie terminowo zgłaszają mioty.
4 )Wykonują swoją prace z zaangażowaniem.
5) Zapewniają swoim psom doskonałe warunki bytowe. (Załączyć zdjęcia )
 6) Wszystkie psy posiadają aktualne szczepienia przeciwko chorobom wirusowym . (ksero ks.zdrowia)
7) Szczenięta odchowują z troską dbając o ich właściwą socjalizacje
8)Służą wsparciem i radą nabywcy ich szczeniąt.
Zgłosić można się za pomocą oficjalnego maila dołączając ksero książeczek zdrowia oraz zdjęcia i opis w jakich warunkach utrzymywane są psy dorosłe a także szczenięta

CERTYFIKAT NAJLEPSZEJ HODOWLI

O ten certyfikat mogą ubiegać się hodowcy którzy spełniają kryteria wzorowej hodowli oprócz tego wykonują badania swoim psom  . Reprezentują ZK.PL na wystawach, udzielają się społecznie .

CERTYFIKAT NAJLEPSZEGO HODOWCY

Ten certyfikat przyznawany jest na podstawie opinii  nabywców szczeniąt

 &36

KARY

Pierwsze złamanie regulaminu – upomnienie ustne ,pouczenie
Drugie złamanie regulaminu   -100zł kary od  złamanego punktu .
Trzecie złamanie regulaminu – 200zł kary zawieszenie w prawach członkowskich na rok .
Uporczywe łamanie regulaminu lub całkowite pogwałcenie 500zł kary wydalenie członka
Sprzedaż niezarejestrowanych szczeniąt- kara 100zł od nielegalnie sprzedanego szczenięcia lub próby go sprzedaży.  (jedną z podstaw są zdjęcia na portalu ogłoszeniowym )
Zawieszenie lub wydalenie członka .
OBCIĘCIE OGONA LUB KOPIOWANIE UCHA- DYSCYPLINARNE WYKLUCZENIE Z LISTY HODOWCÓW

ZGŁOSZENIE NA PROKURATURĘ  PRZESTĘPSTWA WOBEC ZWIERZĘCIA

(wyjątek stanowi wskazanie medyczne w tym przypadku załączyć całą historię zdjęcia wraz z opinią weterynarza oraz wskazania amputacji )

&36

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.02.2012

Załączniki:

Nr 1 – Deklaracja członkowska
Nr 2 – Wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego w Związkowej Księdze Hodowlanej
Nr 3 – Wykaz ras miniaturowych i wielkogłowych
Nr 4 – Karta krycia
Nr 5 – Karta miotu
Nr 6 – Wniosek o rejestrację w Związkowej Księdze Rodowodowej
Nr 7 – Wniosek o wpis do Związkowej Księgi Wstępnej
Nr 8 – Karta przeglądu kwalifikacyjnego
Nr 9 Lista ras która wymaga przebadania w kierunku dysplazji stawów biodrowych – wynik A lub B

 

skopiuj poniższy kod i wklej na swojej stronie:

<a href="http://zwiazek-kynologiczny.pl/" target=_blank><img src="http://zwiazek-kynologiczny.pl/bannerek.png" border="1"></a>
Wdrożenie